موج وارونهگویی در بدنه اصولگرایی

Shargh - - اقتصاد - علی قنبری*

سومین و آخرین مناظره به شکلی مدیریت شد که به دفعــات نمایندگان طیف اصولگرا یا خلاف گفتند یا اتهــام دروغ گویی زدند؛ یعنی مناظره به منازعه تبدیل شــد و موضوع اقتصاد که مهمترین دغدغه انتخابات بــرای تعیین دوازدهمین دولت بود، به محل عوامفریبی و شــعارهای کلان بدون برنامه از ســوي ســه کاندیدای طیف اصولگرایان تبدیل شد.

این ســه نامزد به دلیل ضعف عملکردی و مدیریتــی در دورههای مســئولیتهای پیشــین خود در کشــور، به دنبال حذف حافظه تاریخی ملت بــوده و میخواســتند با حــذف حافظه تاریخــی مردم بر عملکرد ضعیف خود در اداره امور و تصدیگری پســتهای حساســی مانند ریاست ســازمان بازرســی کل کشــور، ریاست نیروی انتظامی و شــهرداری تهران، ســرپوش بگذارنــد. دولت یازدهــم در عملکرد اقتصادی در چهار ســال اول در حال ریلگذاری و تحقق پیششــرطهای رشد اقتصادی بوده است و این موضوع با تحقق انتظارات انباشت شده مردم از دولت، چالشــی را برای دولت یازدهم به وجود آورده اســت. اما باید در پاســخ به این انباشت انتظارات بعضا بیپاســخ مانــده گفت، دولت یازدهم چگونه میتوانســت بدون فراهمآوردن پیششــرطها، بدونگــذار از تحریمهــای همهجانبه، ســاختارهای فروپاشیده دولت نهم و دهــم را بازســازی کند و چگونــه ممکن بود که بدون بازســازی اقتصاد ایران در مســیر رشد اقتصادی قرار گیرد. یکی از بزرگترین مشکلات دولت نداشتن تریبون برای گفتوگوی مستقیم با مردم بوده اســت و به جای حرف، پای عمل و اقدامات ضروری برای حل بحرانهای بســیار جدی کشور ایستاده است. حال این گذار از رکود بــه رونق، از تورم به تثبیــت قیمت، از تعاملات ضعیف بینالمللی به گسترش روابط بهدرستی در حد مطلوبی تحققیافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.