حمایت ۲۱ جامعهشناس از کاندیدای جامعهشناس لیست امید

Shargh - - اقتصاد -

۲۱ نفر از جامعهشناســان برجســته کشــور با هدف افزایش مســئولیتپذیری اجتماعی، رشــد و فراگیــری رویکــرد علمی جامعهشناســانه در مدیریــت آینده شــهر تهران و حمایــت از برنامه «شــهرداری تمامشیشــهای» حمایت خــود را از دکتر بهــاره آروین، جامعهشــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس اعلام کردند. متن نامه به شرح زیر اســت:واگذاری اختیارات دولت مرکزی بــه دولتهــای محلی و شــهرداریها، یکــی از رویکردهای رایج برای تحقق پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی پایدار اســت. به این ترتیب در دهههــای اخیــر، شــاهدیم کــه کشــورهای مختلف، بهطور روزافزون به واگذاری هرچهبیشتر امور داخلی شــهرها، امور مربوط به ســلامت و درمان شــهروندان و نیز امور مربــوط به آموزش کــودکان و نوجوانــان، بــه دولتهــای محلی و شــهرداریها روی میآورند. افزایــش اختیارات دولتهــای محلی و شــهرداریها، زمینه را برای مشارکت و نظارت مســتقیمتر تکتک شهروندان بر سیاســتگذاریهای مختلف فراهم ســاخته و نقشــی مهم در تحکیم مردمسالاری ایفا میکند. اما در چهار دوره سپریشــده از شــورای اسلامی شهر تهران، در کنار تحقق توفیقات و شکستهای مختلف، دو ضعف مهم به چشم میخورد:

اول، در چهار دوره اخیر شــورای اسلامی شهر تهــران، هنوز هیچ قانــون یا نهــاد زیربنایی برای تضمین شــفافیت همهجانبه در شهرداری تهران، ایجاد نشده است.

دوم، این شــورا در چهار دوره پیشــین مرتبا در نوسان بین «نگاه سیاستزده» و «نگاه تجارتزده» بــوده، نگاههــای مخربــی کــه «رویکردهــای اجتماعــی» و نیــز رویکردهای اقتصــادی حامی توســعه پایدار را به حاشــیه رانده اســت. نتیجه آنکه، رویکرد مسئولیت اجتماعی در شورای شهر کمرنــگ بوده و نســبت به قربانیان آســیبهای اجتماعی نیز، شــاهد غلبه نــگاه مجرمگرایانه بر نگاه درمانگرایانه هستیم.

بــا این مقدمــه و در جهت رفــع ضعف اول، ما امضاکننــدگان این نامه، از برنامه «شــهرداری تمامشیشــهای» بــا محوریت «ایجاد شــفافیت حداکثــری در سیاســتگذاری و هزینهکــرد شهرداری»، «انتشــار عمومی رأی اعضای شورای شــهر به تکتک مصوبات»، و نیز «انتشار عمومی گزارش مالــی تکتــک پروژههای شــهرداری با گــردش مالی بالای یک میلیــارد تومان» حمایت میکنیــم. همچنیــن در جهت رفــع ضعف دوم و افزایــش اقبال شــورای اســلامی شــهر تهران نســبت به «رویکرد اجتماعی»، ضمن قدردانی از شــورایعالی اصلاحطلبان بــرای حضور یکی از جامعهشناسان خوشفکر و جوان در لیست امید )سرکارخانم بهاره آروین، استادیار جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس(، امیدواریم شاهد افزایش «مســئولیتپذیری اجتماعی» شورای شهر آینده، درنظرگرفتن ملاحظات علمی جامعهشناسانه در تکتک برنامه شهرداری و نیز طراحی برنامههای ویژه برای کاهش آســیبهای اجتماعی در شهر تهران در شورای شهر آینده باشیم.

این بیانیه بــه امضاي جامعهشناســاني چون پرویــز پیــران، حمیدرضا جلاییپــور، علیمحمد حاضری، هادی خانیکی، سیدحسن ریاضی، محمد فاضلی، محمدامین قانعیراد رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.