موج وارونهگویی در بدنه اصولگرایی

Shargh - - اقتصاد -

مســیر اقتصاد مسیر درســتی بوده است. ممکن است در شــرایط کنونی در نقطه ایدهآلی نباشد؛ ولی باید به مســیر نگاه کرد. مســیر اقتصــادی ایران، یک سیکل بسیار بزرگ را گذرانده و چرخه رکود عمیق به رونق، در گرو بستههای سیاســتی بوده است. جریان اصولگرایــی همواره دولــت را در زمــان درآمدهای نفتی بســیار بالا تحویل گرفته اســت و بــا یک نگاه اقتصاد سیاســی، بــه درآمدهای نفتــی میبینیم که همواره در اوج درآمدهای نفتی، ضعیفترین عملکرد شاخصهای کلان بروز کرده است.

دولت یازدهم تدوینگر برنامه ششم توسعه بوده است و در چند روز اخیر نیز برنامه دولت دوازدهم را به شکل عمومي انتشار داد. این در حالی است که جناح اصولگرا هرچه تحت فشار بیشتری برای ارائه برنامه قرار میگیرد، شــعارهای عوامفریبانه بدون پشــتوانه خود را بیشــتر میکند. ســه نامزد طیف اصولگرا، به دنبال جلب آراي اقشــار کمدرآمد بــوده و اقدامات گستردهای را در تخریب رقبای انتخاباتی خود کردند. اما مردم ایران اگر کوچکترین ابهامی درباره شفافیت مالی رئیسجمهور و معاون اول ایشان داشتند، امروز دیگر هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. دولت پاکدست امــروز در مقابل مردم قرار گرفته اســت؛ دولتی که با تمام توانش به دنبال احیای ســاختار فروپاشــیده و تحریمزده اقتصاد بوده است و امروز شاید تنها چالشی که برای عملکرد دولت یازدهم وجود دارد، ســرعت خروج از رکود بوده اســت؛ وگرنــه در خروج از رکود، آن هم رکود عمیق توأم شــده با تــورم، هیچ تردیدی وجود ندارد.دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری، مردم را در آســتانه یک دو راهی، بازگشت به عقب و تجربه پوپولیسم یا حرکت به جلو و رسیدن به شتاب اقتصادی قرار داده اســت و تنها آسیب این انتخابات منفعلبودن قشر مردد در انتخابات است. در صورتی که وظیفه و تکلیف شرکت در انتخابات، به باور مردم برسد، این انتخابات آســانترین انتخابات خواهد بود. اما موضوع تردید طیفی از فعالان اقتصادی است که گفتمان دولت با خود را ضعیف دیدهاند، این در حالی است که در صورت مشارکت نکردن، فعالان اقتصادی بیشترین آسیب را خواند دید.

*عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.