چرا اقتصاددانان نگران اند؟

Shargh - - اقتصاد -

ضمن آنکه در چهار ســال اخیر، ایجاد اشــتغال در کشــور با بالاترین شیب در تمامی دولتها اتفاق افتــاده که ایجاد دو میلیون شــغل در چهار ســال را نیــز به دنبال داشــته اســت. ارائــه گزارشهای غلط درخصــوص وضعیت نظام بانکــی و بهویژه وضعیت ســپردهگذاران میتواند جامعه را به غلط بــا نگرانیهای جدی مواجه کند. فــارغ از پرداختن به علل ایجــاد تعداد درخورتوجهی از مؤسســات اعتباری غیرمجاز که مانع از رشــد تولید در اقتصاد شده است، اشاره به این نکته ضروری است که بانک مرکزی در این چهار سال اقدامات مؤثری در مدیریت مؤسســات اعتباری دارای مشکل داشــته که خود نقشی در شــکلگیری آن نداشته است و بهحق در حراست از سپردههای مردمی به خوبی اقدام کرده و درعینحال توانسته اســت نرخ سود بانکی را نیز بهتدریج کاهش دهد. موارد شایان بحث بسیار است و مجال این مقال اندک. به امید آنکه تلاش ارزشمند اقتصاددانانی که نگران برخی وعدههای کاندیداهای محترم بودهاند، در آگاهسازی و شفافیت اذهان مردم عزیز مؤثر افتد.

* رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.