از رهاکردن بیماران در بیابان تا امروز

Shargh - - جامعه -

«یک بیمارســتان دولتی دو فرد بیمــار را به دلیل نداشــتن پول درمان، ســوار بر خــودرو آمبولانس و آنها را در کنار خیابان رها میکند». این اتفاق درســت شــش ســال پیش و در زمان دولــت احمدینژاد در همیــن تهران اتفــاق افتاد. ماجرا از ایــن قرار بود که اهالــی یک منطقه بــا اطاعدادن بــه کانتری محل از دو بیمــاری خبر دادند که کنــار اتوبان خلیجفارس بعد از پل شــهید کاظمی و در زمینهای کشــاورزی آن حوالی رها شــدهاند. پیگیریهــا از افراد حاضر در محل، مشــخص کرد که یک دستگاه آمبولانس با سه نفر سرنشــین، دو بیمار را با وضعیت کاما نامناسب در کنار جاده رها و محل را ترک کردهاند. این دو بیمار که یکی از آنها دارای شکستگی پا و عفونت و دیگری دارای سوختگی بوده، در بیمارستان بستری بودند که به علت نداشــتن پول کافی برای ادامه درمان به این مکان منتقل شدند.

این فقط یکــی از اتفاقات حیرتانگیــزی بود که در حوزه ســامت و درمان کشور در دولت گذشته در ایران اتفاق افتاد. شرایط نابسامان بیمارستانها، عدم تحویل جنازه بیمــار تا پیش از تسویهحســاب و فرار بیمارهای نیازمند از بیمارســتان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینهها نیز بخشی دیگر از دستاوردهای دولت مهرورز گذشــته در این حوزه بود؛ آدمهایی که حاضر بودند کلیه خود را بفروشــند، اما در صفهای عریضوطویل بیمارستانهای دولتی قرار نگیرند و در نهایت هم در بیمارســتان توجهي جدی به وضعیت بیمارانشان نشــود. این تنها شرح بخشی از وضعیتی اســت کــه در ســالهای پیــش از 9۲ و آغــاز طرح تحول سامت بر وضعیت ســامت و درمان کشور و بیمارســتانها حاکم بود؛ همان بیمارســتانهایی که تا چنــدی پیش در گویشهای غیررســمی به قتلگاه معروف بودنــد، حالا پناهگاه خانوادههایی شــدهاند که توانایی بستریشدن در بیمارستانهای خصوصی را ندارنــد. موفقیت دولت تدبیــر و امید را در عرصه بهداشت و ســامت کشــور نمیتوان نادیده گرفت. در شــرایط فعلی جراحی قلب باز در یک بیمارستان خصوصی با همان پزشــکی که در بیمارستان دولتی هم حضور دارد حــدود ۳۰میلیون تومان هزینه دارد، این در حالی اســت کــه جراحی در بیمارســتانهای دولتی که حالا وضعشان سروســامان پیدا کرده و به وضعیت آنها رسیدگی شده، حدود پنج میلیون تومان هزینه دارد که آن پنج میلیون نیز از ســوی بیمههای تکمیلــی به خانوادههــا بازگردانده میشــود. با آغاز طرح تحول نظام ســامت در مراکــز درمانی دولتی شــرایط بهنحو مطلوبی تغییر کرد. کاهش هزینههای پرداختی از جیب مردم در کنار ارتقای کیفیت خدمات درمانی ارائهشده در بیمارستانهای دولتی باعث شد اعتماد سلبشده از بیمارستانهای دولتی جای خود را به رضایتمندی مردم از خدمات ارائهشــده بهدلیل کاهش چشمگیر هزینهها بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.