حمایت دانشمندان، چهرههای ماندگار، استادان دانشگاهی و پژوهشگران از روحانی

Shargh - - جامعه -

شرق: در روزهــای گذشته، پیامها و بیانیههای ســازمانها و نهادهای علمی و فرهنگی و مدنی بیشماری در حمایت از حسن روحانی منتشر شد؛ بیانیهای که گروهی از فرهیختگان و فرهنگیان در حمایت از رئیسجمهوری امضا کرده بودند و در ادامه از مردم و همصنفان خود میخواســتند در روز رأیگیری ۲9 اردیبهشــت، آنهــا نیز با حضور پــای صندوقهای رأی، رأی خود را به نام حســن روحانی به صندوق بیندازند.

نامه حمایت ۱5 نفر از دانشمندان و چهرههای ماندگار علمی کشــور در حمایت از دکتر حســن روحانی یکی از این بیانیههــای حمایتی بود و در بخشــی از این بیانیه که به امضای استاداني مانند مجید ارشــاد، محمد بلورچیان و یوســف ثبوتی رسیده بود، آمده است:

خوشــبختانه رویکرد درست دولت یازدهم در بهرهگیری از ســرمایههای انســانی و دانشی و نیز تاش برای دانشبنیانکردن اقتصاد و سایر ارکان جامعه رویکردی ارزشمند و قابلتحسین است.

اتخــاذ همین رویکــرد و اقدامات اساســی و مؤثر دولــت تدبیر و امید دســتاوردهای علمی و اقتصادی قابلتوجهی را به ارمغان آورده اســت. کســب رتبه نخست شــتاب علمی در سال ۱۳95 و با ۲5 پله ارتقا در بین کشــورهای توســعهیافته علمــی، افزایش تعــداد دانشــگاهها، مجات و دانشمندان ایرانی حاضر در رتبهبندیهای معتبر علمی- بینالمللی، همگی نشان از پیشرفتهای کیفی علمی ایران در دولت حاضر دارد.

همچنیــن بیش از دوهزار و ۷۰۰ نفر از اعضای جامعه پزشــکی سراســر کشور، شــامل اعضای هیئــت علمــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی، پزشــکان متخصص رشــتههای مختلف پزشکی، دندانپزشکان، داروســازان، کارشناسان پرستاری، مامایــی، علوم بهداشــت و علوم آزمایشــگاهی و سایر رشــتههای وابســته در نامهای از روحانی حمایــت کردهاند. این افــراد در نامه خود ضمن حمایــت از روحانی از مردم ایران برای شــرکت و حضور هوشــمندانه و پرشور در انتخابات روز ۲9 اردیبهشت دعوت کردند.

اســتاداني مانند: ایرج فاضــل، علی نوبخت، مصطفی معیــن، محمدرضــا ظفرقندی، محمد فرهادی، رضا ملکزاده، یحیی عقیقی، ســیدعلی احمدیابهری، احمد علی نوربالا، ملک حســینی و... از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

همچنین بیــش از هزارو ۸۰۰ نفــر از اعضای هیئــت علمــی دانشــگاهها، مؤسســات و مراکز پژوهشــی در بیانیهای تصریــح کردند: با توجه به جمیع جهــات و اذعان به بعضی کاســتیها، ما آقای دکتر روحاني را بهتریــن گزینه برای هدایت کشــور میدانیم و حمایت خود را از نامزدی وی اعام مینماییم.

مــا به آقای دکتر روحانی رأی میدهیم چراکه کشــور را با توافق برجــام از خطر جنگ، تحریم و تنــش در روابــط بینالمللی نجــات داد و امید، اعتــدال و آرامش را به کشــور بازگردانــد. ما به آقای دکتر روحانی رأی میدهیم که در دولت وی رشــد منفی اقتصادی به رشد مثبت رسید و تورم لجامگسیخته ۴6درصدی به یکرقمی رسید. رأی ما دکتر روحانی است چراکه در این مدت ایشان را مدافع حقوق شــهروندی جوانان، زنان، اقلیتها و همه آحاد مــردم یافتهایم. دولت آقای روحانی در گذشته به دور از دروغ و غوغاسالاری قدمهای مؤثری در جهت شــفافیت اقتصادی و فضای باز سیاسی برداشته است.

انتخــاب مجدد آقــای روحانــی جلوگیری از افتادن دوباره کشــور در دام دروغ، فساد، تبعیض، رانت و تنش در عرصه جهانی اســت. امید واثق داریم که ایشــان با پشــتوانه و تجارب و ســوابق اجرائی، با اســتفاده از نیروهای خدوم، متخصص و باتجربه، کشور را در جهت اعتدال و پیشرفت در همه زمینهها راهبری نماید.

این نامه بــه امضای اســتاداني مانند مهرزاد ابدالی، کتانه ابراری، مهرداد فرید و حسن فروغی رسیده بود.

در روزهای آغازین فعالیتهای انتخاباتی بود که جمعی از پژوهشــگران علوم اجتماعی نیز به جمع حمایتکنندگان پیوســتند. سوسن باستانی، تقی آزادارمکی، محمدامین قانعیراد، پرویز پیران و... نیز از امضاکنندگان این بیانیه بودهاند.

گفتنــی اســت در پی انتشــار نامــه ۱۸۷ نفر از اســتادان و پژوهشــگران جامعهشناســی و علوم اجتماعی از حســن روحانــی، صدها نفر از دانشجویان و فعالان علوم اجتماعی هم حمایت خود را از آن بیانیه اعام کردند.

در بخشــی از آن بیانیــه نیــز آمــده بــود: دانشــگاههای ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب و رعایت اصول آزادی و اســتقال دانشگاهی بسیار فاصلــه دارند، اما میزان احتــرام به اصول آزادی و اســتقال دانشــگاهی در دولت یازدهم بســیار بیشتر از دولتهای نهم و دهم بوده است. پایگاه فکری رقبای آقای حســن روحانی نیز به گونهای اســت که کمکی به بهبود وضعیت دانشــگاهها نخواهند کــرد. بنابراین تداوم مســیری که دولت آقای روحانی در دانشــگاهها آغاز کــرده، به نفع دانشگاهها و منافع ملی ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.