شجریان سلامت است

Shargh - - جامعه -

دومین نشســت اهالی فرهنــگ و هنر با دولتمردان، شب گذشــته با حضور وزرای بهداشت، درمــان و آموزش پزشــکی، امور خارجــه، فرهنگ و ارشــاد اســامی و نفــت و جمعــی از هنرمندان و اصحــاب فرهنــگ در تــالار وحدت برگزار شــد. وزیر بهداشــت در نشســت اهالی فرهنــگ و هنر با دولتمردان، ضمن اشــاره به دیدارش با شجریان و با بیان اینکه او اکنون در ســامت است، درباره مرحوم کیارســتمی نیز گفت: درباره ایشــان بایــد در جای دیگری کاما توضیح دهم. سیدحســن هاشــمی در این نشست، گفت: در دولت روحانی اقدامات ارزنده زیادی برای فقرا و اقشــار ضعیف جامعه انجام شد و میتوان گفت بخشی از شعارهای انقاب اسامی محقق شــد. وزیر بهداشــت گفت: در آغــاز دولت، حوزه سامت مردم دچار ویرانی و معضل بود؛ برای مثال در سیســتان و بلوچســتان که فقط ۴۰ درصد مراکز آن پزشــک داشــت، درحال حاضر صد درصد مراکز در این اســتان پزشک دارند و پرداختی از جیب مردم کاهش چشمگیری یافته است. ۱۲ هزار پزشک به سراســر کشــور اعزام کردهایــم و ۲۴ هزار تخت بیمارستانی به مجموع تختهای بیمارستانی کشور اضافه شــده و در تمام شــهرها بیمارستان ساخته شــده یا در حال احداث است. وزیر بهداشت با اشاره به تشــکیل معاونت اجتماعی در دولت یازدهم در وزارت بهداشــت افزود: معاونــت اجتماعی حلقه ارتباط ما با نهادها و هنرمندان است. ما در این دوره توانســتیم با جامعه فرهنگی و هنری ارتباط خوبی داشته باشیم. سریالهایی با موضوع سامت ساخته شد و جشنواره فیلم و سامت راهاندازی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.