تسهیلات ویژه برای روز جهانی موزهها

Shargh - - جامعه -

روز ۱۸ مــي مصادف با ۲۸ اردیبهشــت از طرف کمیتــه بینالمللــی موزههــا )ایکــوم( روز جهانی موزهها نامگذاری شــده اســت. به همین دلیل و به دلیل بزرگداشت هفته میراث فرهنگی با اعام مدیر موزههــا و امــوال تاریخی-فرهنگــی بازدید از تمام موزهها و مکانهای تحت پوشــش ســازمان میراث فرهنگی رایگان است.

اســنپ، نرمافزار درخواســت خودرو بــا موبایل همزمــان با این رویداد و با هدف افزایش مشــارکت عمومی و ترغیب و تشویق مردم به بازدید از موزهها و مناطق قدیمــی، طرح تخفیفی جدیــدی را برای منطقه ۱۲ تهران )قلب تهران( در نظر گرفته اســت. با اعام روابطعمومی این شرکت، کاربران میتوانند در روز ۲۸ اردیبهشــت با کد تخفیــف ‪dist ۱۲‬ برای رفــت و برگشــت از منطقــه ۱۲ تهــران ۳۰ درصد تخفیف تا سقف ۳۰ هزار ریال داشته باشند.

موزههای آبگینه و سفالینه، موزه استاد صنعتی، موزه ایران باستان، موزه پست و تلگراف، موزه دوران اسامی، موزه سکه تهران، موزه شهید رجایی، موزه صلــح تهران، مــوزه صنعتی )تهــران(، موزه علوم و فناوری ایــران، موزه ملــی ایران و زنــدان کمیته مشــترک ضدخرابکاری )موزه عبرت( در این منطقه قرار دارند که شــما میتوانید روز ۲۸ اردیبهشــت با تخفیف اســنپ برای رفت و برگشــت از این موزهها استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.