شهربانو منصوریان: مدالم را به خاطر لغو تحریمها به روحانی هدیه دادم

Shargh - - ورزش -

شــهربانو منصوریان بعد از اینکه مدال طلای خود را در جریان سفر رئیسجمهوری به اصفهان تقدیم حســن روحانی کرد از مردم خواســت که جمعه، 29 اردیبهشــت پای صندوقهای رأی بیایند و بار دیگر به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند.

قهرمان ووشــوی زنان جهان در گفتوگو با «شــرق» دلیــل حمایش از روحانی را اینگونه عنوان میکند: «متأســفانه کشــور مــا پیش از اینکه آقای روحانی بیاید با تحریمها و مشکلات زیادی از طرف کشورهای خارجی روبهرو بود، اما با آمدن ایشــان ایران زنده شــد و همه چیز تغییر کرد. دولت ایشان و آقای ظریف تمام این تحریمها را از پیش پای مردم برداشــتند و دوباره باعث شادی و خوشحالی مردم شدند. علاوه بر این آقای روحانی در طول این چهار سال نشان دادند که حامی جوانان هستند. پس بر همه ما جوانان واجب است که بیاییم و ایشان را دوباره حمایت کنیم تا در چهار سال پیشرو همین راه را ادامه بدهند و شاهد موفقیتهای بیشتر از ایرانمان باشیم».

لغــو تحریمهــا اصلیترین دلیلی بود کــه منصوریان تصمیــم گرفت تا مــدال طلای مســابقات قهرمانــی جهان را کــه اخیرا به دســت آورده بود بــه رئیسجمهور تقدیــم کند: «مدتها بود که دنبال یــک فرصت بودم تا با این حرکــت از رئیسجمهور و تیمش برای اجرای برجام تشــکر کنم. وقتی فهمیدم ایشان قرار است در سفرهای انتخاباتیشان به اصفهان بیایند، سریع بــا مســئولان هماهنگی کردم تا مدالم را به ایشــان هدیه بدهــم. من واقعا خوشــحالی را در رئیسجمهور دیدم. اینکه ایشــان فهمیدند قشــر جوان و ورزشکار حامیشان هستند، برایشان خوشحالکننده بود». منصوریان یکشنبه در حضور مجمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مدال خود را به روحانی اهدا کرد.

ووشــوکار وزن منهــای 65 کیلوگرم کشــورمان که طلای جــام جهانی، قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا را در ویترین افتخارات خود دارد به تصمیمات اثرگــذار دولت یازدهم در حوزه ورزش نیز اشــاره کرد: «علاوه بر عرصههای اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و اجتماعی، عرصه ورزش کشــور هم در چهار سال گذشته با پیشرفتهای خوبی همراه بود و اتفاقهای تاریخی در آن رخ داد. ســالها بود که اماکن ورزشی در سراسر کشور به صورت نیمهساخته به حال خود رها شــده بودند و هیچ اعتبار و بودجــهای نبود که آنها را تکمیل کند، اما در این دولت تمام این ســازههای ورزش تکمیل شــد و به بهرهداری رسید. نمونه بارز آن ورزشــگاه نقش جهان اصفهان است که بالای 20سال نیمهکاره بود اما سال گذشته افتتاح شد. در بخش ورزش بانوان هم که واقعا حمایتهــا عالی بود. اولین مدال المپیکی زنان ایران به دســت آمد. درباره خود ما ووشــوکاران زن نیز شرایط فدراســیون خوب بود و رئیس فدراسیون همهجوره پشتیبان ما بودند .»

اما قهرمان آســیا به این امید دوباره به حســن روحانــی رأی میدهد که خواســتههای او را بهعنوان یک ورزشــکار زن برآورده کنــد: «من با اطمینان خاطر همانطور که مدالم را به ایشــان دادم رأیم هم به ایشــان خواهد بود. من از ایشــان میخواهم که در دولت بعدی نگاهشان به ورزش بانوان ویژهتر از قبل باشد. تنها منبع درآمد ما ورزشکاران زن دستمزدهای ناچیزی است که در رقابتهای لیگ میگیریم. انشــاءالله شرایطی فراهم کنند که وضع مالی ما بهتر شــود؛ ضمن اینکه ایــن را باید بگویم که مــن در یکی از محرومترین شهرســتانهای ایران زندگی میکنم. سمیرم شهری که جوانان آن از بیکاری رنج میبرند و اشــتغالزایی در آن وجود ندارد. امیدوارم به این معضل شهر ما هم رسیدگی کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.