فوتبال ایران نیازمند آرامشی دوباره

Shargh - - ورزش - اسماعیل مرادی

با نگاهی به عملکرد و نتایج تیمهای ملی فوتبال کشــورمان در ســالهای 84 تا 92 متوجــه خواهیم شــد که بدترین نتایــج فوتبال ایران در هشتســاله دولتهای نهم و دهم به دســت آمده است. از نتایج ضعیف در مســابقات جام جهانی 2006 آلمان گرفته تا شکستهای عجیبوغریب برابر تیمهای نه چندان مطرح عربی آن هم در خانه و همچنین صعودنکردن بــه جام جهانی آفریقای جنوبی در ســال 2010 با آن همه ستارههای درخشان، گویای این مطلب است که فوتبال ایران در این ســالها نهتنها رو به جلو حرکت نکرد بلکه نســبت به ســطح جهان راه نــزول را در پیش گرفت. اما آمار و ارقام نشــان میدهد که نتایج نهچندان پذیرفتني فوتبال ایران در سالهای اعلامشده از جایی نشئت گرفت که در سطوح مختلف فوتبال و در ردههای مختلف چه در تیمهای باشــگاهی و چه در تیمهای ملی آقایان و بانوان دخالتهای بیمورد صورت میگرفت. دخالتهایی که باعث شــد فوتبال ایران راه عقبگــرد را ادامه دهــد. اوج دخالتها تا جایــی ادامه پیدا کرد که باعث اخراج ســرمربی تیم ملی شــد. ســاعاتی پس از شکســت ملیپوشان در ورزشــگاه آزادی مقابل عربســتان در مقدماتی جام جهانی با دستور مستقیم رئیسجمهور علی دایی از مربیگری این تیم برکنار شــد که این نشان داد رؤسای تربیتبدنی و فدراسیون آنچنان در تصمیمات فوتبال ایران کارهای نیستند. اما عوامل دیگری هم در پسرفت فوتبال ایران تأثیر داشت که حضور مدیران غیرورزشی در رأس فوتبال ملی و باشگاهی نمونه بارز آن است. اینکه فردی با تخصصهای غیرورزشی بهعنوان مدیر فوتبالی وارد فدراســیون و باشــگاهی میشد، برای هواداران و رســانهها تعجببرانگیز بــود. اینکه چرا دائما چنیــن جابهجاهایی در حال اتفاق بود، کســی درک نمیکرد و حق اظهار نظر هم نداشت. باشگاهی مثل پرســپولیس که نیازمند تصمیماتی بود تا بتواند تیمی شایســته هواداران متعصبش وارد مســابقات لیگ برتر کند، با حضور مدیری غیرورزشــی که حتی نام بازیکنان سرشناس را هم نمیدانست، با حواشی مختلفي روبهرو شد. این تیم به گونهاي مدیریت شد که به جای پیشــرفت در روند تیم، چالشها سرلوحه کار قرار گرفت. اما پس از هشتسالی که فوتبال ایران دائما با حواشیهای مختلف دستوپنجه نرم میکرد، دولت جدیــد دیگر راه گذشــته را در پیش نگرفت و تمام ایرادهای قابل حل را اصلاح کرد تا شایســتگی فوتبال ایرانیــان باز هم برای جهانیان نمایان شــود. باز هم به آمــار و ارقامی که به خوبی میتوان با آنها اثبات کرد که فوتبال ایران در سالهای مختلف با چه تغییراتی همراه بوده، نگاهي میاندازیم. ملیپوشان در مســابقات مقدماتی و نهایی جــام جهانی برزیل در ســال 2014 حضوری موفق داشتند و نشان دادند اگر در فوتبال ایران آرامش حکمفرما باشــد، همواره عملکردشــان مثبت خواهد بــود. درحالیکه همین بازیکنان باانگیزه در مســابقات ســالهای قبلتر هم حضور داشــتند اما نبود آرامش باعث شد نتایج دور از ذهــن و نپذیرفتني به دســت آید. تیــم ملی اگر در این چهارســاله اخیر نتایج شایســتهای هم به دست نیاورد، دیگر از سوی مدیران و رؤسای خارج از وزارت ورزش و فدراســیون با دخالتهایی مواجه نمیشد و تلاشهایي صورت میگرفت تا مشــکلات در همان حوزه برطرف شــود. درحالحاضر اکثر باشــگاههای ورزشی از مدیران متخصص در حوزه ورزش بهرهمند هســتند تــا ورزش کشــور از جمله فوتبــال با هدف مشخص و البته با آرامش راه خود را طی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.