ناکامیها و بهانهجوییهای ادامهدار حدادی

Shargh - - ورزش -

«مصدومیــت» و حالا هم «خواب»؛ بهانهجویی بــرای عــدم نتیجهگیــری احســان حــدادی در رقابتهــای بینالمللی و نیمهبینالمللــی همچنان ادامــه دارد. نایبقهرمان ســابق المپیک لندن که توانســت با پرتابی بیش از 68 متر به مدال ارزشــمند نقره برسد، رفتهرفته سیر تنزلــیاش را طی کرد تااینکــه در المپیک 2016 ریو و درحالیکه به نظر میرســید با توجه به اردوهای مختلفــی که رفته بتوانــد کار مهمی صورت بدهد، حتــی از مرحلــه گروهی هم صعود نکــرد و وداع زودهنگامــی با آن بازیها داشــت. بعــد از پرتاب دیســکش در المپیک، حدادی، «مصدومیت» شدید را بهانه کرد و با بیان این موضوع که به زور «آمپول» خــودش را ســرپا نگه مــیدارد، از کنــار مهمترین بازیهــای تاریــخ بهراحتی عبور کــرد. ناکامیهای مردی کــه روزی در لنــدن بــرای دوومیدانی ایران افتخــار آفریــد، در همانجا متوقف نشــد، چون او روز گذشــته در بازیهای ســطحپایین همبســتگی کشــورهای اسلامی که در باکو برگزار میشود هم با پرتاب بسیار ضعیف 60.54 به مدال نقره بسنده کرد. «نمیدانــم درحالحاضر چهچیــزی باید درباره این عملکرد بگویم. برای من نتیجه ضعیفی بود و فقط امیــدوارم در رویدادهــای آینده نتایج بهتری بگیرم». احســان حدادی بــا گفتن ایــن جمله نشــان داد که خــودش هــم به انــدازه جامعــه دوومیدانــی و طرفداران این رشته شوکه شــده اســت؛ هرچند که هادی ســپهرزاد، مربی او، بلافاصله دستبهکار شد و برای این ناکامی بهانهای عجیب جور کرد. سپهرزاد میگوید: «گمان میکردیم مســابقه بعدازظهر اســت و به همیــن دلیل هرگز صبح تمرین نکــرده بودیم. انگار که بدن حدادی در این رقابت خواب بــود». البته او به همین بهانه هم بســنده نمیکند و در ادامه میگوید: «اجازه ندادند حدادی با دیســک خــودش پرتاب کنــد، همچنین دایره برای نفــرات تکنیکی همچون او خوب نبود». مجید کیهانــی، رئیس فدراســیون دوومیدانی، هم با طرح ادعاهای مشــابه ســعی کــرد از مدالی که احسان به دســت آورده دفاع کند، هرچند که کمی هم جانب انصاف را در نظر گرفت: «نمیتوان گفت مــدال بهدســتآمده نتیجه خوبی نیســت، اما باید به یاد داشــته باشــیم که این مدال بعد از یک دوره آسیبدیدگی به دست آمد. البته انتظارات از احسان حدادی بیشــتر بود. امیــدوارم در رقابتهای آینده عملکرد و نتیجه بهتری از حدادی ببینیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.