غیبت دوباره فدرر از مسابقات رولان گروس

Shargh - - ورزش -

راجر فدرر در مسابقات تنیس اوپن فرانســه، رولان گــروس، غایب اســت. این تنیسباز 35ساله میگوید به دلیل ناآمادگی از حضور در این رقابتها صرفنظر کــرده اســت. فــدرر کــه درحالحاضر در رده پنجم فهرســت تنیسبازان مرد جهان اســت، پیشتر به دلیل نداشتن آمادگی کامل براي شروع مسابقات تنیس در زمینهای خاک رُس، از میادین رسمی دور بوده و فقط در دیدارهای خیریه شــرکت کرده اســت. این تنیسباز سوئیسی گفته که نهفقــط اوپن فرانســه که در هیچکدام از مســابقات خاک رس باقیمانده شــرکت نخواهد کرد. فدرر که تاکنون 18 بار در مســابقات گرنداسلم تنیس قهرمان شــده، میگوید بهخاطر افزایش عمر حرفهایاش در دنیای تنیس، این تصمیم را گرفته است. او میگوید از همین حالا خود را برای شرکت در تورنمنتهایی که روی چمن یا روی «هارد کورت» برگزار میشود، آماده میکند: «باید به این فکر کنــم که چطور میتوانم با زمانبندی و برنامهریزی مناسب، به طول عمر تنیس خودم اضافه کنم. این تنها کلید ممکن برای رســیدن به این هدف اســت. بههمیندلیل خــودم به همراه کادرفنیام، به این نتیجه رســیدهایم که فقط حضور در یــک تورنمنت خاک رُس بــه نفعم نخواهد بود و بر میــزان آمادگی من تأثیر منفــی خواهد گذاشــت. بااینحــال بایــد بگویم که دلــم بــرای تماشــاگران فرانســوی در رولان گروس تنــگ خواهــد شــد. آنها همیشــه در این مسابقات طرفدارم بودهاند. خیلی امیدوارم سال بعد بتوانم در اوپن فرانســه حضور داشته باشم». فدرر در شرایطی از بازی در اوپن فرانسه صرفنظر کرده که سال پیش هم در این رقابتها بــه دلیل مصدومیت غایب بود. مســابقاتی که فدرر برای اولین بار در سال 1999، آن را تجربه کرد. جایی که او به ندرت موفق بوده است. فدرر فقط یکبار در ســال 2009 قهرمان شده و چهار بار در فینال این تورنمنت شکست خورده است. راجر فدرر در حالی از مسابقات خاک رس کنار میکشد که از شروع ســال میلادی نتایج درخشانی گرفته است. او امســال توانســت پس از پنج ســال برای اولین بار در یک گرنداســلم قهرمان شــود. این اتفاق در اوپن اســترالیا رخ داد. فدرر سپس توانست در رقابتهای ایندین ولز و همینطور میامی در آمریکا هم اول شود و طرفدارانش را به بازگشــت باشکوه خود امیدوارتر کند. اما حالا خبر غیبت او از مسابقات اوپن فرانسه که 12 روز دیگر برگزار میشــود، امید و آرزوی بسیاری از طرفدارانش را نقش بر آب کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.