دوشنبه افتتاح ورزشگاه بوشهر امروز افتتاح بجنورد

Shargh - - ورزش -

دولت یازدهم در زمینه تکمیل پروژههای بزرگ ورزشــی کارنامهای درخشــان دارد. در مراســمی با حضور وزیر ورزشوجوانان و مســئولان اســتان بوشهر، مجموعه ورزشی 15هزارنفری شهید سردار نادر مهدوی بوشــهر دوشنبهشــب به بهرهبرداری رســید. به گزارش مهر، وزیر ورزشوجوانان در این مراســم گفت: «توســعه زیرســاختهای ورزشی یکــی از اولویتهای تدبیر و امید بوده و در اســتان بوشهر نیز شاهد اقدامات بسیار خوبی هستیم». این مجموعه ورزشــی 18هکتاری با زیربنای استادیوم به مســاحت 36 هزار مترمربــع، دارای زمین چمن اســتاندارد طبیعــی، پیســت تارتان هشــتخطه، دکلهــای روشــنایی 1200 لوکس و اســکوربردی به مســاحت 40 مترمربع اســت. از دیگر امکانات ورزشــگاه 15هزارنفری بوشــهر میتوان به سونای خشک، اتاق بدنسازی، ســاختمان اداری، پارکینگ و همچنیــن فضاهــای مخصوص تماشــاگران و میهمانان ویژه اشاره کرد. عملیات اجرائی ورزشگاه 15هزار نفری بوشــهر از 12 ســال پیش آغاز شــده اســت. تکمیل پروژههــای ملی یکــی از اقدامات مهــم دولت تدبیر و امید در چهار ســال اخیر بوده اســت. پیش از این، ورزشگاه بزرگ پارس به دستور حســن روحانی از طریق ویدئوکنفرانس از ســوی دکتر سلطانیفر رسما افتتاح شد. این استادیوم 50 هزارنفری، چهارمین اســتادیوم بزرگ فوتبال کشور بهشمار میرود. این مجموعه ورزشی 45هکتاری، دارای زمین چمن استاندارد طبیعی دارای سیستم مدرن گرمایش از کف، پیســت تارتان هشتخطه، دکلهای روشــنایی 1200 لوکس و اسکوربردی به مساحت 104 مترمربع اســت. مسعود سلطانیفر ابــرازی امیــدواری کرد افتتــاح این ورزشــگاه به میزبانی کشــور کمک کند: «ساخت این استادیومها سبب شــده در سطح آسیا بتوانیم میزبان مسابقات بینالمللــی فوتبال و ورزشهای میدانی باشــیم و تقاضــای میزبانی مســابقات 2023 جام ملتهای آســیایی را داریم؛ چراکه درحالحاضر ظرفیتهای لازم را داریم». ورزشــگاه 15هزارنفری بجنورد هم امروز افتتاح میشــود. پیش از این تکمیل ورزشگاه نقش جهان یکی دیگر از کارهای مهم انجامشده در این زمینه بود. تکمیل ورزشــگاههای 15هزار نفری کرمانشاه، 15هزار نفری یاسوج، 15هزار نفری ولایت ســمنان، پنجهزارنفری گنبدکاووس، پنجهزارنفری شــهدای شهرستان ســیمرغ، صندلیگذاری طبقه دوم ورزشــگاه آزادی و... از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.