انتخاب ما تفکر اصلاح و اعتدال نه ماجراجویی

Shargh - - ورزش - محمد رازی*

انتخابــی دیگر از راه رســید؛ انتخابی کــه نباید با ذهنیــت بدبینانه به آن نگریســت؛ چــون انتخابات همــواره میتواند انتخاب بین یــک راه و روش و یک تفکر با نقطه مقابل آن باشــد؛ امــری که در این دوره به وضوح نمایان اســت. دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری فارغ از همه فضاهــای تبلیغاتی شــکل گرفته و هیجانی که در دل مناظرهها بروز کرد، به خوبی تقابل دو تفکر را نشــان میدهد، یک سوی آن تفکر امتحانپسدادهای که دســتکم حد فاصل سالهای 84 تا 92 عرصه را از هر نظر بر مردم و کشور تنگ و نظام اسلامی را با چالشهای جدی بینالمللی مواجه کرد. چالشها و هزینههایی که قطعا ســالها برای جبران آنها زمان نیاز است و نه دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی که هیچ دولت دیگری قادر نبود در چهار ســال آنها را جبران کند. بااینحال و با وجود حجم بالای آواربرداری، خوشحالم بهعنوان کسی که سالها در عرصه ســلامت و ورزش خدمتگزار مردم بودهام، شهادت دهم که آواربرداری در دولت یازدهم بهخوبی انجام شده است و باید این مجال را به دولت تدبیر داد تا برای آبادانی و بازگشت کشور به نقطههای اوج، کمر همت ببندد. رویکردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت بر کســی پوشیده نیست و اگر این رویکردها را با همان هشــت سالی که تفکر رقیب امروز و قدرت غالب آن هشــت ســال مقایسه کنیــم؛ بهخوبی درمییابیم که انتخاب درســت کدام است. بهعنوان عضوی از خانواده سلامت لازم است یادآور شوم که توفیقات حوزه سلامت دولت یازدهم بر کسی پوشیده نیست و عموم مردم این نگاه خادمانه را حــس کردنــد؛ بهویژه کســانی که در این ســالها نزدیکانشــان بیماریهای صعبالعلاج داشــتند و در حــوزه ورزش نیز با وجود برخی کاســتیهایی که ممانعتهای فراقوهای شــکل داده بــود، در نهایت ورزش کشور مســیر خود را باز یافت و امید است این راه با حمایت پرشــور مردم ادامــه یابد. پس بار دیگر به تفکر اصلاح و اعتدال رأی میدهیم تا از بازگشــت ماجراجویی و پوپولیســم به کشور ممانعت کنیم و با هم تکرار میکنیم رأی ما حسن روحانی!

*عضو هیئترئیسه فدراسیون آسیایی پزشکی ورزشی و نایبرئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.