قوچاننژاد در تیم منتخب فصل لیگ هلند

Shargh - - ورزش -

رضا قوچاننــژاد مزد عملکرد خــوب خود را در این فصل با حضــور در تیم منتخب فصل لیگ هلند گرفت. به گزارش ایسنا و به نقل از تلگرافهلند، رضا قوچاننژاد در این فصل توانســت 19 گل برای تیمش به ثمر برساند و یکی از بهترین عملکردهای بازیکنان آســیایی را در فوتبال اروپا به خــود اختصاص دهد. کارشناسان هلندی بعد از پایان رقابتهای فصل لیگ هلند، تیم منتخب فصل لیگ این کشور را اعلام کردند که نــام رضا قوچاننژاد مهاجم ایرانی نیز در آن دیده میشود. پنج بازیکن از تیم قهرمان یعنی فاینورد و دو بازیکن از آژاکس از چهرههای شاخص این تیم هستند. قوچاننژاد همچنین بهعنوان بهترین بازیکن فصل تیم هیرنفین با رأی هواداران این تیم شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.