ویسی و فرکی رقیب نکونام شدند

Shargh - - ورزش -

باشــگاه تراکتورســازی برای پیداکردن جانشین امیر قلعهنویی با مربیانی مانند ویســی و فرکی وارد مذاکره شده است. به گزارش ایسنا، درحالیکه گفته میشد باشــگاه تراکتورسازی با جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی برای سپردن هدایت این تیم به او به توافق اولیه رسیده، این باشــگاه مذاکراتی را با چند گزینــه دیگر انجام داده اســت. از جمله مربیانی که باشــگاه تراکتورســازی با آنها در حال مذاکره است، عبدالله ویســی، ســرمربی فصل گذشــته سپاهان و حسین فرکی سرمربی سابق سایپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.