صدا و سيما و رسانههاي اصولگرا همچنان تخلف ميكنند همه در خدمت رئيسي

Shargh - - سیاست -

حســن روحانــي دیــروز در زنجــان گفــت: «همه کارمندان صداوسیما افراد خوبی هستند و خبرنگاران و تولیدکنندگان آن رســانه نیز زحمتکش هستند و ما آنها را دوســت داریم. اما این رســانه گرفتار یک باند سیاسی شده اســت». صداوسیما هم همگام با دیگر رسانههاي اصولگــرا و البتــه بــا بهرهگیري انحصــاري از صنعت تصویري عظیم و فراگیر ميکوشــد حاشــیه امني براي حجتالاســلام رئیسي درســت کند. تبلیغي که شاید از دریچه نگاه بیننده غیرحرفهاي چندان به چشم نیاید اما متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات به راحتي مچ رسانه ملي را گرفتهاند. نمونه نگاه جانبدارانه رســانه ملي به ابراهیم رئیسي را ميتوان اینگونه توضیح داد که وقتي نوبــت ســخنرانيهاي روحاني و جهانگیري ميرســد، هوشــمندانه بخشهایــي از ســخنان آنهــا را انتخاب ميکند که حامــل انتقادات صادقانــه از وضع موجود هستند یا از برنامهها و قولهاي انتخاباتي ميگویند. اما در مقابل وقتي قرار به پوشــش سخنان رئیسي ميرسد، بخشهاي تند و تیز انتقادات و حملات به سمت دولت انتخاب ميشود. رســانهاي که باید «ملي» باشد، گویا از هماکنون تکلیفش را با رئیسجمهوري آینده مشخص کرده و تمایل دارد تولیت آستان قدس را به جاي حسن روحاني بنشاند؛ هنگام پخش ســخنرانيهاي روحاني، چندان تمایلي به نشــاندادن جمعیت نــدارد و و زاویه دوربین متمرکز رو به سخنران اســت. براي رئیسي، این اما برعکس اســت. زاویه دوربین بیشتر سمت جمعیت اســت. تا جایي که مثلا سفر رئیســي به اصفهان را که بلافاصله یك روز بعد از سفر روحاني به این شهر انجام شــده بود، با هليشــات از بالا و زوایاي مختلف با عمق میدان نشــان ميداد درحاليکه روز قبــل از آن، خبري از این تصاویر براي روحاني نبود. دیروز هم صداوســیما مدام زیرنویس ميکرد که رئیســي قرار است در مصلاي تهران سخنراني کند. صداوسیما وقتي هم ميخواست خبــر انصراف قالیبــاف را زیرنویس کند، آن بخشــي را انتخــاب ميکرد که حامل ترغیــب و تبلیغ به رأيدادن به رئیســي بود. آنجا که قالیباف اعلام کرده بود به نفع رئیســي انصراف داده و از مردم و حامیانش ميخواهد به رئیســي رأي دهند. همه اینها در شــرایطي است که ابراهیم رئیســي از همان روزهاي نخست اردیبهشت به صداوسیما نامه نوشته بود که از پخش تصاویر و سخنان حسن روحاني خودداري کند که شائبه انتخاباتي دارد و این روزها هم مدعي است که رسانهاي در اختیار ندارد.

صداوسيما رقيب روحاني

تکلیف صداوسیما مشخص اســت. این شیوه امروز و دیروزش نیســت. از همان سالهاي دولت اصلاحات، به رســانه جناح راســت و بعدهــا اصولگرایــان بدل شــد. تا جایــي که از عبــدالله رمضانزاده روایت شــده که اصلاحطلبان در ســال 84 از احمدينژاد شکســت نخوردند، بلکه از صداوســیما شکســت خوردند. براي این ادعاي خود هم یك مثال مشــهور دارد که همیشــه تکرار ميکند. اینکه صداوســیما در یك روز، خبر افتتاح یك نیروگاه مهم چندصدمیلیاردي کشــور را بسیار کوتاه و در ســاعات آخر شــب پخش کرد اما خبــر راهاندازي یك پله برقي به وســیله احمدينژاد، به کرات و ممتد از پربینندهترین ساعات برنامههایش پخش شد.

صادق زیباکلام دیروز با اشــاره به اینکه رســانه ملی تریبون ســتادهای رئیسی شــده، با انتقاد از صداوسیما بهخاطر اختصاصدادن وقت بیشتر به کاندیداهای رقیب حســن روحانی گفته است: «علاوه بر این موضوع در دو روز اخیر صداوســیما به تریبون ســتادهای آقای رئیسی بدل شــده و اخبــار مربوط به گردهمایــی او و انصراف محمدباقر قالیباف را مــدام در برنامههایش به صورت زیرنویس تبلیغ می کند. متأســفانه رسانه ملی به قانون بیتوجه اســت». محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و سخنگوي ستاد روحاني هم گفته: «نحوه پوشش اخبار و رعایتنکــردن عدالت در نحــوه تنظیم خبر و انتخاب صحنهها و زمان اختصاصیافتــه به هرکدام از نامزدها موجب بیاعتمادی روزافزون به رســانه ملی میشود. مشاهده گلچین اخبار نامزدهای انتخاباتی در شبکههای مختلف صداوســیما بهویژه شب گذشته در بخشهای خبری شبکه یک و اخبار ٢0:30 شبکه دو موجب حیرت و تأمل بینندگان بــود». معاون حقوقی رئیسجمهوري با انتقــاد از رویــه صداوســیما در تبلیغــات انتخابات ریاســتجمهوری گفت: صداوســیما به رقیب روحانی تبدیل شــده است. مجید انصاری معاون حقوقي دولت هم ســه روز پیش گفته بود: «با کمال تأســف شاهدیم صداوسیما با بیتوجهی به اصل بیطرفی، به بهانههای مختلــف، با ایجاد برنامههای خود علیه دولت مســتقر و شــخص رئیسجمهور اقدام تخریبی انجام میدهد. عدالت اطلاعرسانی در برنامههای صداوسیما بهویژه در برنامه ٢0:30 رعایت نمیشود. برنامههای سایر نامزدها از جمله آقای رئیســی به صورت مکرر و متعدد پخش میشــود، درحالیکه اجتمــاع چنددههزارنفری مردم در اســتادیوم آزادی شــاید فقط چند ثانیه پخش شــد؛ درحالیکه در نمایش تعداد جمعیت و شعارهای مردم یکجانبه عمل شد».

همگامباصداوسيما

گزارش یك خبرگزاري تسنیم دیروز این بود: «سونامی رئیســی» ادامه دارد/ افزایش چشمگیر امکان شکست روحانی در دور اول»؛ روزنامه همشــهري هم قالیباف را عکــس یك کرده و تیتر زده بود «مــرد اخلاق و تعهد». این در حالي اســت که طبق قانون انتخابات، هر دو این رسانهها به علت وابســتهبودن به نهادهاي عمومي از تبلیغ به نفع یا له نامزدهاي انتخاباتي منع شدهاند. دوم اردیبهشت اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی فهرست رسانههایي را که مشــمول بودجه عمومي هستند، منتشــر کرده بود. اطلاعات، ایران، خراســان، کیهان، همشــهری، اصفهان زیبا، تهرانتایمز، حمایت، جام جم، شــهرآرا، شــهروند، فرهیختــگان، قدس، هگمتانــه و آنا، ایبنا، ایرنا، ایســنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تســنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبســتان، فارس، مهر و میزان از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتي منع شده بودند. اما حتي همین اعلام هم مانع از انجام تخلف نشــد. نمونهاي از تخلفــات انتخاباتي رسانهها ارسالشده از سوي ستاد انتخابات کشور حاکي از این اســت که رســانههاي اصولگرا بیشــترین تخلف انتخاباتي را داشــتهاند. تا جایي که فقــط در چهار روز خبرگزاری تسنیم 18 مورد تخلف علیه روحانی و هفت مورد تخلف علیه اســحاق جهانگیری داشــته اســت. خبرگزاری دانشــجو هم 1٢ مــورد تخلف علیه روحانی و پنج مورد تخلف علیه اســحاق جهانگیری، داشــته و خبرگــزاری فارس هم با 15 مورد تخلف علیه روحانی و هفت مورد تخلف علیه اسحاق جهانگیری و در مقابل ٩ مــورد تخلف له محمدباقر قالیباف و 13 مورد تخلف له حجتالاسلام ســیدابراهیم رئیســی رکورددار بوده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.