رأي تكتك مردم تأثیرگذار است

Shargh - - سیاست -

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگویي با ایرنا مردم را به مشــارکت در انتخابات دعوت کــرد و گفت: «انتخابــات روز جمعه فرصت بینظیری اســت برای مردم که اقتدار، همبســتگی و انســجام خودشــان را به جهانیان نشان دهند و برای دیپلماتها قــدرت و توان حضور جــدی در صحنه بیافریننــد. همه مردم باید شــرکت کنند؛ رأی تکتک مردم ما در آیندهشــان تأثیر دارد. هیچکس نمیتواند آینــدهاش را به دیگران واگذار کنــد». او در ادامه این گفتوگــو به نقــش روحاني در هدایت دیپلماســي دولــت یازدهم پرداخــت و گفت: «شــاید هیچکس در کشــور به اندازه جناب آقای دکتــر روحانی بحث هستهای و سیاست خارجی را از ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی، اینطور با جزئیات دنبــال و پیگیری نکرده است؛ در حوزه سیاست خارجی، در حوزه همسایگان و مسائل امنیت ملی ایشان نقش بیبدیلی داشتهاند و اطلاعــات بینظیری هم دارند... ایــن مهم بود اما من معتقدم نکتــه مهمتر از اشــراف و احاطه آقای دکتر روحانی شــهامت ایشــان بود؛ تصمیمگیری به شهامت نیاز دارد... شجاعت و شهامتی که با هدایت مقام معظم رهبری با بحث نرمش قهرمانانه شــروع شــد و از ســوي رئیسجمهوری با جدیت و ایثارگری و با شــهامت بینظیری ادامه پیدا کرد». او در پاســخ به اینکه برخــي منتقدین برجــام را نتیجه کمآوردن تیم مذاکرات ایران ميدانند، به دســتاوردهاي برجام اشــاره کرد و افزود: «ما هم دلمان میخواست همه تحریمها یکجا برداشــته شود. طرف مقابل میگفت خیلی از این تحریمها هستهای نیست. اگر میخواهید راجع به تحریمهای غیرهســتهای وارد شوید و درباره آن صحبــت کنید، راجع به بحثهای غیرهســتهای هم باید وارد بحث شویم؛ آنها این آمادگی را داشتند. دســتورالعمل ما و خطوطی که برای ما ترسیم شده بود این بود که فقط در حوزه هســتهای مذاکره کنیم که به نظر من خیلی هم درست بود. یعنی من اعتقاد دارم اگــر ما میخواســتیم موضوعات دیگــر را هم وارد این کار کنیم هیچ وقت به نتیجه نمیرســیدیم؛ چــون اختلافات ما بــا طرف مقابــل اختلافات قابل توجهی بود». ظریف درباره احتمال مذاکره براي رفع تحریمهای غیرهستهای نیز گفت: «این احتمال وجود دارد در شرایط مناسب مذاکراتی انجام شود؛ براساس اصول و دیدگاههای جمهوری اسلامی که تحریمهای دیگر هم برداشــته شود، اما شرایط باید مناسب باشد و مهمتــر از همه ما باید ببینیم طرف مقابل این حوزه را کاملا اجرائی میکند یا نه. اگر خاطرتان باشد مقام معظم رهبری تقریبا فروردین ســال ٩4 بود فرمودند ما ایــن را بهعنــوان آزمونی بــرای طرفهای مقابل میبینیم که اگر در این آزمون نشان بدهند تمایل دارند به راهحل برسند، این آمادگی را داریم وارد حوزههای دیگر هم بشــویم». او افزود: «تاکنــون در این آزمون، مخصوصا طرف آمریکایی کاملا ناموفق بوده است». او گفت: «بعد از برجام مخالفین برجام بهخصوص در کنگره و حالا در دولــت آمریکا تلاش میکنند فضای ملتهــب و ناآرامی ایجاد کنند... ایــن طرحها مطرح شده بود فقط سروصدا بکند. بعضی دوستان به خاطر دعوای داخلی و برای اینکه سیاســت خارجی دولت را ناموفــق جلوه دهند همــان کاری را کردند که آنها میخواستند. اگر آمریکا بهتنهایی این حرفها را تکرار کند، این حرفها خیلی به نتیجه نمیرسد. اما اگر در داخل هم دوســتان ما این حرفها را تکرار کنند و در آن بدمند، آنوقت فضای ناآرامی درست میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.