حمایت استادان و دانشجویان از حسن روحانی

Shargh - - سیاست -

جمعی از استادان و پژوهشگران جامعهشناسی و علــوم اجتماعی از حســن روحانــی در انتخابات ریاســتجمهوری حمایت کردند. در این بیانیه آمده است: «عملکرد دولت آقای روحانی در سهسالونیم گذشته در قیاس با شــعارها و مواضع رقبای ایشان که از هر حیث چشــماندازي جز بازگشت به دوران قبل از ســال ٩٢ را ترســیم نميکند، مــا را متقاعد میکند قاطعانه از آقای حسن روحانی برای ریاست جمهوری اســلامی ایران حمایــت کنیم.» همچنین تعدادی از اســتادان، دانشآموختگان و دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران در حمایت از حسن روحانی بیانیــه صادر کردند. در این بیانیه آمده: «در آســتانه انتخابــات ریاســتجمهوری، اطلاعــات موجود در فضای انتخاباتــی در ارتباط با عملکرد دولت جناب آقــای دکتــر روحانی را بــه زبانــی قابلاطمینان و دسترسیپذیر برای عموم مردم بزرگوار کشور تبدیل نماییم تــا نقش و وظیفه ذاتی نهاد دانشــگاه را در راستای تسهیل دستیابی به یک انتخاب آگاهانه ایفا کرده و سببســاز حرکت کشــور در مســیر تعالی و عقلانیت باشــیم». 175 نفر از اعضای هیئت علمی جهاد دانشــگاهی نیز در حمایــت از روحانی بیانیه صادر کردند. بیش از سه هزار فعال دانشجویی هم در بیانیهای حمایت خود را از ادامه ریاستجمهوری حسن روحانی اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.