دستگیری سارقان اسناد ستادهای انتخاباتی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: ســخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات انتخاباتی گفت: «متأسفانه تخلفات برخی از مجریان، مســئولان و مدیران دولتی، ســتادهای انتخاباتی و افراد دیگر واصل شــده که مواردی مجرمانه بوده و با ارجاع به دادگســتری در دست رسیدگی است. از برخی ســتادهای انتخاباتی هم گزارشهای تخلف به ثبت رسیده است». حجتالاسلام محسنیاژهای افزود: «مدیران دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دســتگاههای حکومتی هســتند مراقب باشــند بیش از حد متعارف و خلاف قانون حرکتی نداشــته باشــند. روز انتخابات برنامهها تمام میشــود و بعد گرفتاری برای کســانی که تخلــف کردند میماند و خانوادههــای آنها هم گرفتار میشــوند و فردا توقع و انتظاری نداشــته باشــند». او از دو مورد بازداشت در ســتاد انتخاباتی یکی از کاندیداها به جرم سرقت مــدارک علیه یکــی از رقبا خبر داد. محســنیاژهای در پاســخ به این ســؤال که با توجه بــه ممنوعیت برگــزاری کارناوالهــای تبلیغاتی آیــا پروندهای در این خصوص تشــکیل شــده یا خیر افــزود: «یکی از ستادهای انتخاباتی برای اینکه اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دســت بیاورد، از برخی افراد خواسته بود که از ســازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آنها قرار دهند که برخی از افراد در این زمینه دستگیر و بازداشت شدند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.