ناطقنوري: مُصراً ميخواهم پاي صندوقهاي رأي حاضر شوید

Shargh - - سیاست -

حجتالاســلام ناطقنــوری گفت: متأســفانه بداخلاقیهــا و بیانضباطیهایــی در مناظرههــای تلویزیونی شــاهد بودیم که ریشــه در بدعتها و میراثهای زشت بهجایمانده از دورههای قبل داشت و حکایت از آســیبهایی جدی در حوزه فرهنــگ جامعه دارند. وی با تأکید بــر اینکه کارنامه موفــق روحانی دلالت بر اصلحبودن اوســت، گفت: از همه واجــدان شــرایط رأیدادن مُصراً میخواهم در پــای صندوقهای اخذ رأی حاضر شــوند و ضمن نشاندادن عزم و اراده ملی به جهانیان، انشاءالله در همان مرحله اول، با ادای تکلیف ملی و شرعی خود، فرد اصلح را انتخاب و او را با قدرت، برای چهار سال دیگر به مسئولیتهای بزرگ پیشرو بگمارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.