واکنش رحیمی به احتمال استقرار نیروهای مسلح در شعب رأی

Shargh - - سیاست -

علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران، تأکید کرد: نباید بــه بهانه تأمیــن امنیت، نیروهای مســلح جایگزین نیروهای انتظامی در شعب اخذ رأی شوند. او افزود: روز دوشــنبه در همایش بازرســان انتخابات استان تهران، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ممکن اســت بهدلیل کافینبودن تعداد نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت مجبور شــویم از برادران ســپاه و بسیج اســتفاده کنیم. حال اینکه طبق قانون، تأمین امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشــور است که این موضوع از طریق نیروهای انتظامی انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.