حمایت سیدحسن خمینی و عبدالله نوری از روحانی

Shargh - - سیاست -

شرق: حجتالاسلام سیدحسن خمینی با انتشار پیامی ویدئویــی، ضمن دعوت مــردم به حضور در انتخابات از آنان خواســت دوبــاره رأی به دولت را تکــرار کنند. عبدالله نــوری هم در پیامــی ویدئویی از حســن روحانی حمایت کــرد. همچنین مهندس لطفالله میثمي مدیرمسئول نشریه چشمانداز ایران بــا حمایت از روحاني گفت: من هم به دکتر حســن روحاني رأي ميدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.