چرا فقط لیست امید؟

Shargh - - سیاست - محمد توسلی

پس از طی مراحل طولانی کارشناســی و غربالگری نامزدهاي انتخابات شــوراي شهر و با بهرهگیری از خرد جمعی، فهرســت 21نفره امید از ســوی شــورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نهایی و منتشر شده و مورد تأیید رئیــس دولت اصلاحات نیز قرار گرفته اســت. در چنین شرایطی، جمعی از نامزدها فهرستهای دیگری با عنوان «اصلاحطلب » منتشر کردهاند که در آنها اسامی نامزدهای شایســتهای به چشــم میخورد. پیامد تداوم چنین روندی در نتیجه انتخابات شورای شهر کلانشهر تهران کاملا مشخص اســت: پراکندگی آرای نامزدهای اصلاحطلب، موفقیت نامزدهای محافظهکاران و تداوم مسائل و مشکلات مدیریت کلانشهر تهران.

ضمــن احترام به حق شــهروندی همه نامزدهای محتــرم برای حضــور در انتخابات شــوراها، یادآوری میکنم که ارزیابی تجربههــای انتخابات در دوره دوم شــورای شــهر تهــران و انتخابات ریاســتجمهوری ســال 1384 از یکســو و انتخابات ریاســتجمهوری ســال 1392 و انتخابات مجلس اخیر از ســوی دیگر، نشــان میدهند که هر زمــان یک جریــان، نامزدها یا لیســتهای متعدد ارائه کرده، با شکست مواجه شده اســت. بنابراین در شــرایط کنونی، اهــداف راهبردی گفتمان اصلاحات و انتظار شــهروندان ایجاب میکند که فقط لیســت امید کــه در فرایند خردورزی جمعی، نهایی و عرضه شده اســت، مورد حمایت قرار گیرد تا از پراکندگی آرا پیشــگیری شود و شــورای شهر پنجم تهــران بتواند با اکثریت و انســجام لازم برای رویارویی با چالشهــای جدی مدیریت کلانشــهر تهــران، به وظایف ســنگین خود عمل کند. ایــن توصیه راهبردی باوجود نقدهای منصفانه و بحقی اســت که میتوان بر مکانیسم صورتدهی و همچنین برخی کاندیداهای اعلامشده فهرست یادشــده داشت و امید است که در اولین فرصت و بهموقع مورد بررســی و آسیبشناسی قرار گیرد. خوشبختانه عده زیادی از نامزدهای شورای شهر تهران، در راستای چنین ضرورتی، در روزهای اخیر اعلام انصراف از نامزدی کردهانــد و انتظار میرود که دیگر نامزدهای اصلاحطلب مطرح نیز بهموقع به این روند تأسی کنند و همانند انصراف اخلاقی و شجاعانه دکتر عارف، نامزد ریاســتجمهوری در انتخابات سال 1392- کــه موجب پیروزی آقای دکتر روحانی شــدموجبات تحسین و تقدیر همگان را پدید آورند. در برابر چنین احســاس مســئولیت و ایفای وظیفهای که سایر نامزدهای اصلاحطلب در شرایط کنونی بروز میدهند، انتظار مــیرود که اعضــای منتخب لیســت امید در پنجمین دوره شورای شهر، بستری برای جلب همکاری صمیمانه ســایر نامزدهای واجد شرایط- بهویژه برخی از اعضای چهارمین دوره شــورای شــهر که تجربیات ارزنــدهای دارنــد- را در گروههای کارشناســی فراهم آورنــد. با اینگونه کار جمعــی و بهرهگیری از دانش و تجربه کارشناسان و نهادهای کارشناسی، شورای شهر منتخــب خواهد توانســت توفیق مطلوبــی در ایفای وظایف سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت، از جمله پیگیری اجرای لایحه مدیریت واحد و یکپارچه شهری به دست آورد و با روشی واقعبینانه به رفع چالشهای جدی پیشروی مدیریت شــهری کلانشــهر تهران و تأمین نیازهای اساسی شــهروندان بپردازد. به امید آن روز، با رأی یکپارچه به لیست امید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.