ایرانبرگر

Shargh - - سیاست - احمد طالبینژاد

این روزها هرچه چشــم میگردانم که فیلمی، برنامــهای و یا هــر اثر تصویــری دیگــری درباره انتخابات شــورای شهروروستا ببینم، خبری نیست. همه پر از شــور و هیجانزده به ریاســتجمهوری چسبیدهاند، ولی مقامات رســانه بهاصطلاح ملی که باید بدانند از جهاتی مقوله انتخابات شــوراها، هــم در تهران و هم در شهرســتانها، اهمیتش از انتخابات ریاســتجمهوری بیشــتر اســت، چون برگزیدگان مردم، بهطور مســتقیم سرنوشت شهر و دیارشان را به دست میگیرند و اگر درست انتخاب شده باشند از حق و حقوقشان دفاع خواهند کرد و اگــر نه هم که مثل یکی، دو دوره اخیر میبینیم که مثلا اعضای شورای شهر تهران بهجز دو، سه نفر، از منفعلترین عناصر سیاســی - اجتماعی ما هستند. چند نفر از جنس احمد مســجدجامعی را ســراغ داریم که در لابهلای غوغاســالاری پول و ســرمایه، پیشنهاد بدهند مردم گاهی هم به آسمان نگاه کنند – البته اگر برجهای سربهفلککشیده اجازه بدهندو مثلا بروند کتابگردی کنند و دســتکم سالی یک روز بهجای بازار ســرمایه، سری هم به چهارسوق فرهنگ بزنند. این ماجرا منحصر به تهران نیســت. در شــهرهای کوچک و بزرگ و حتی روســتاها هم در بر همین پاشــنه میچرخد و ندیدهایم کســی از اعضای شــورا، دغدغه فرهنگی داشــته باشد. به شــهرها و روســتاهای شــمالی بروید و ببینید که چگونــه آداب و مراســم ســوگ و ســرور مردمان روســتایی، بــه کاریکاتوری از مراســم اداواطواری تهرانیها تبدیل شــده اســت. رقص قاسمآبادی و دیگر رقصهای محلی، جایشان را به تقلید دادهاند و دیگر کسی هنگام رقصیدن از فرمهای محلی که از شیوههای کار و کشت و داشت و برداشت مردمان نشئت میگرفت، اســتفاده نمیکند. چرا؟ معلوم اســت. در اغلب شــهرها و روستاها کســانی وارد شــوراها میشوند که شــناخت چندانی از فرهنگ ندارند. انتخابات شــوراها به بازی سیاســی تبدیل شــده، درحالیکه نهاد شــوراها قرار است بهطور مســتقیم با زندگی مردمان پیوند داشته باشد. چند برنامه درباره توجیه مردم دراینخصوص از رسانه بهاصطلاح ملی پخش شــد تا مردم بدانند که اگر اعضای شــوراها درست انتخاب شوند، چه تحولی در اوضاعواحوالشــان ایجاد خواهد شد؟ با وجود ساختهشــدن چند فیلم سینمایی و یکی، دو سریال در این زمینه در ســالهای گذشــته، هنــوز در این مقوله مهم، بهاصطلاح امروزیها فرهنگســازی نشده اســت. تلویزیون میتوانســت در این روزها، فیلمهایــی مثل مارمولــک و ایرانبرگر و ســریال ســیروس مقدم که اســمش را فراموش کردهام و موضوعشان همین انتخابات شوراهاست را پخش کند تا مردم متوجه شوند برای انتخابشدن و ورود به عرصه قدرت- که از همینجاها شروع میشودچه اتفاقاتی در پشــت پرده صــورت میگیرد و ما غافلیم، اما این کار را نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.