چرا باید به آقای میرسلیم رأی بدهیم؟

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

ما از دیــروز دلایلی آوردیم که چرا و به چه دلیل به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری رأی میدهیم. امروز؛ آقای میرسلیم. 1- آقای میرسلیم رویهمرفته آدم روشنفکری است. چطوری؟ اگر در دوران وزارت او چراغها روشن نشده بود و روشنفکرها خاموش نشده بودند، الان اینهمه میل به روشنگری وجود نداشت. 2- آقای میرسلیم خیاط خوبی است. منتها عیبش این است که فقط یک لباس بلد است بپوشد و به نظرش همــان یک لباس بهترین لباس تاریخ تمدن اســت و البته عیبی ندارد. مشــکل اینجاست که اصرار دارد گز نکرده ببرد و بدوزد و بهزور تن آدم کند. 3- آقــای میرســلیم در انتخابات 92 یک یادداشــت نوشــت و رسما ثابت کرد که نباید به قالیباف رأی داد چون «مدیر» نیســت. در عرض چهار ســال نظراتش کلا عوض شــد. این نشان میدهد آقای میرسلیم آدم بهروزی اســت و مرتب نظراتش با توجه به روز تغییر میکند. چرا نباید به یک مدیر بهروز رأی بدهیم؟ 4- آقای میرســلیم در دوران وزارت ارشــادش کاری کــرد که هنوز اهل فرهنگ میگوینــد آخ و مردم هم بهطــور کامل از فرهنگ دور شــدند، طــوری که الان «اخراجیها»ی مســعود دهنمکــی پرمخاطبترین فیلم تاریخ ســینمای ایران شده. حالا شما ببینید اگر رئیسجمهور شود و چنین اثرگذار باشد، چه ميشود. 5- آقای میرســلیم در مناظرههــا ثابت کرد که حتی نیمــه خالی لیوان را هم نمیبینــد، بلکه اصرار دارد ثابت کند چیزی که در لیوان اســت اصلا چیز است و ارزش خوردن ندارد و باید کلا بریزیم دور. 6- آقــای میرســلیم یکطوری صحبــت میکرد که معلــوم شــد آقای میرســلیم، هیچوقت مســئول یا میرمسئول نبوده و فقط میرسلیم ساده بوده. چرا نباید به یک آدم ساده رأی بدهیم؟

من بشــخصه مایل بــودم آقای قالیباف بهنفع آقای رئیســی کنار نکشد. واقعا دوست داشتم بماند و جوانمردانه بازی کند و رأی بیاورد )تعدادش مهم نیســت(. چرا؟ چون آقای قالیباف همه عمرش مدیر بوده و بــه نظر من بلد اســت کار را جمع کند. حتی کارنامهاش در شهرداری 12 ساله مردود نیست و بههرحال تهران با همه مشــکلهاش جای خوبی برای زندگیکردن اســت. کاش آخرین تصویری که در ذهن مردم از شــما میماند، شــهرداری پایتخت بود، نه روکردن ســند خانه آدمهــا در تلویزیون. خلاصه کــه دمت گرم. امــا حالا که آقای قالیبــاف از رقابت انتخاباتی کنار کشــیده، واقعا ما دیگر گزینهای نداریم جز اینکه به آقای روحانی رأی بدهیم!

بیخ قضیه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.