شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان

ليست اميد شهر تهران

Shargh - - صفحه اول -

محسن هاشمی رفسنجانی 9668 احمدمسجدجامعی 8661 بهارهآروین 1556 علیاعطا 1729 مرتضیالویری 1881 شهربانوامانی 1912 ابراهیمامینی 1968 افشینحبیبزاده 4228 سیدآرشحسینیمیلانی 4556 محمدجوادحقشناس 4576 ناهیدخداکرمی 4725 حسنخلیلآبادی 4784 سیدحسنرسولی 5269 محمدسالاری 5748 زهراصدراعظمنوری 6529 محمدعلیخانی 7151 الهامفخاری 7287 مجیدفراهانی 7417 سیدمحمودمیرلوحی 9252 زهرانژادبهرام 9457 بشیر)حجت(نظری 9479

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.