امنیت یا جنگ؛ انتخاب با شماست

Shargh - - اقتص - رضا محمدیاری تحلیلگر سیاسی

دولت یازدهم در شرایطی کشــور را تحویل گرفت که میراث شوم ناشی از سوءمدیریت دولت پیشین تمامی حوزههای کشور را تحتتأثیر قرار داده بود.

دولت پاکدستان میلیاردها دلار از درآمد سرشار نفت را -که از زمان کشــف نفت تــا دولت دهم برابر بود- داشــت و نهتنها کشور را به اعتلا نرساند، حتی به مهمترین وعده انتخاباتی خود عمل نکرد و با نفت 120دلاری، برخلاف شعارهایش لقمهای نان به سفره مردم ایران اضافه نکرد.

سوءمدیریت دولت پیشین در بهکارگیری این منابع تا به حدی بود که در زمان شــروع به کار دولت یازدهم، ذخایر اســتراتژیک غذایی کشــور در اغلب استانها تنها به اندازه چند روز و حداکثر تا چند هفته بود.

علاوه بــر این، کشــور نیز بــه دلیل همــان ســوءمدیریت و کاغذپارهخواندن قطعنامههای بینالمللی، ذیل بند هفت منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود و ضمن تشدید تحریمها، هر لحظه سایه شوم جنگ را بر سر خود میدید.

دولت یازدهم در این شرایط با درپیشگرفتن سیاست اعتدال و میانهروی و تفکر عقلانی، به تشــکیل کابینهای از متخصصان و مــردان آبدیده در صحنه دفاع مقدس و سیاســت اقدام کرد و اولویت خــود را رفع تحریمهای بینالمللی قــرار داد که بهجد اقتصاد کشــور را فلج کرده بود. البته سیاست دولت تنها به رفع تحریمها محدود نشــد و همزمان با اینکه تیم سیاست خارجی دولت با توجه به منویات مقام معظم رهبری شــروع به مذاکره بــا قدرتهای جهانــی )1+5( کرد، تیم اقتصــادی نیز در داخل شــروع به آواربرداری از ویرانههای باقیمانده از عملکرد دولت قبل کرد.

حال در پایان کار دولت یازدهم، برخی از رأیدهندگان ممکن اســت از خود و دیگران بپرسند دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چه بوده است؟

برای روشنشــدن ذهن این افراد تنها اشــاره بــه چند نکته کفایت میکند. دولت یازدهم موفق شــد با اتخاذ سیاستهای علمی و دور از هیجان، مســئله هســتهای کشــور را بدون هیچ خشــونتی پایان دهــد و در پی آن اندکاندک رکــود اقتصادی را در کشــور مهار کند و تورم 45درصدی را به سطوح تکرقمی در سال 1395 برســاند. مهمتر از همه اینکه اجرای این سیاستها منجر به برقراری ثبات نسبی اقتصادی در کشور شد. طرح تحول ســلامت بهجد یکــی از مهمترین برنامههــای اقتصادی دولت بود که به کاهش شــدید هزینههای درمــان در دهکهای پایین درآمدی انجامید و شــاخص سلامت کشــور را بهبود داد. ادامه طرحهــای نیمهتمام مســکن مهر هم از دیگر مــواردی بود که دولت خــود را ملزم و متعهد به انجــام آن دید و بخش زیادی از واحدهای نیمهکاره در دولت یازدهم تکمیل و تحویل شد.

ادامه این سیاســتها و برنامهریزیها توسط تیم تدبیر و امید طی چهار ســال آینده میتواند کشــور را در مسیر تعامل سازنده با جهان قرار دهد و با جذب ســرمایه خارجی )بهویژه در صنایع نفت و گاز و بخش گردشگری( رشد اقتصادی پایداری را نصیب کشــور کند؛ حال آنکه با توجه به شــعارهای رقبای اصولگرای روحانی - که بهصراحت امتداد همان سیاســتهای دولتهای نهم و دهم است.

از دیگــر ســو در بخش اقتصــادی نیز وعدههــای انتخاباتی رقبــای اصولگرای روحانی مبنــی بر توزیــع بیبرنامه پول بین مــردم - که هرگز منبع آن را اعلام نکرده و نمیکنند- بیشــتر به شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه میماند؛ تا جایی که اعتراض ریاســت محترم مجلس شورای اسلامی و عقلای کشور را نیز به همراه داشــته اســت. البته از یاد نبردهایم که سیاست یارانه 45 هزارتومانــی دولت دهم منجر به تورم بیــش از 40درصدی در ســالهای آتی شد و شــعار حمایت از مستضعفان، درواقع تنها به ضرر همین قشــر تمام شــد و با کاهش قــدرت خرید، آنان را فقیرتر از قبل کرد. عقلا میدانند که پخش پول علاوه بر افزایش تنپروری و عدم میل به کار، ســبب رشد شــدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. درواقع مردم باید بدانند این وعدهها نهتنهــا به نفع آنها نخواهد بود بلکــه تنها برای خرید رأی آنان مطرح میشــود و در آینده وضعیــت اقتصادی آنان را بهمراتب وخیمتر خواهد کرد.

بــا توجه به مــوارد فوق و بــا درنظرداشــتن وضعیت ناامن منطقه خاورمیانه، دولت یازدهم توانســته است با بهکارگیری از تمــام ظرفیتهای داخلی و خارجی، امنیت کشــور را به طریق اولی حفظ کند.

این موضوع از جهات عدیده از جمله امنیت عمومی و بهتبع آن امنیت ســرمایه دارای اهمیت اســت. نگرانی کارشناسان در شــرایط کنونی و عدم شــرکت مؤثر در انتخابــات، رویکارآمدن نامزدهای اصولگرا و اجرای سیاســتهای تنــد و غیرمتعامل با جهان اســت که کشور را در شرایط ســختی قرار خواهد داد که چیزی جز انزوای سالهای دولتهای نهم و دهم نیست. نگرانی 163 اقتصاددان برجسته کشــور مبنی بر رویکارآمدن این افراد خود تأییدی بر این مدعاست.

ایران عزیز ما برای توسعه نیاز به امنیت، ثبات و سیاستهای عاقلانــه دارد که به نظر میرســد تیــم دولت یازدهــم آنها را داراســت و میتواند با پشتوانه تجربیات چهارساله خود در دوره آینده دستاوردهای بیشتری را به همراه داشته باشد؛ درحالیکه مدیریت هشتساله اصولگرایان بر اقتصاد کشور چیزی جز رکود، تــورم، تحریم، انزوا و فاصله طبقاتی بیشــتر به همراه نداشــته اســت. اصولگرایان نشــان دادهاند تنها در شعار پیشرو هستند و موقع عمل تنها به رفتارهای هیجانی بسنده میکنند.

ما اکنون در برههای تاریخی قرار گرفتهایم؛ ادامه دستاوردهای پیشین یا خرابکردن دوباره همین دستاوردهای اندک و بازگشت به عقب. تکتک عقلای کشــور و آنان که بــه منافع ملی ایران میاندیشــند، امیدوارند با درایت مردم فهیم ایران و درسگرفتن از تجربیات یک دهه گذشــته، مجددا دولــت تدبیر و امید برای یک دوره چهارســاله دیگر انتخاب شود تا علاوه بر پیمودن مسیر توسعه، سیاســتهای خصمانه با جهان بر کشور حاکم نشود و تهدید جنگ دوباره بر اقتصاد ایران سایه نیندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.