رأیندادن یعنی رأی به تحریم

Shargh - - صاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

کمکــم که به روزهــای پایانی تبلیغات نامزدهــای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری نزدیک میشــویم، سیل تهمتها، هجمهها و بیاخلاقیهــا از همه ســو علیه دولــت تدبیر و امیــد و کارنامه چهارسالهاش روزبهروز شــدت میگیرد. زمان که میگذرد دلهره و امید لحظهبهلحظه در قلوب مردم و ســتادهای بنفش جای عوض میکننــد. همه نگرانند؛ نگران رقیب و فریبکاریاش. تنها چند روز دیگر سرنوشــت کشــور برای یک دوره چهارســاله و حتی دورهای طولانیتر مشخص خواهد شد.

اکنــون در بزنــگاه دو گرایش تاریخــی قرار گرفتهایــم که بارها طــی این روزهــا در بیان و اذهان تکرار شــدهاند. برخــی میگویند دولت یازدهم به جز حل پرونده هســتهای و کنترل تورم دســتاورد دیگری نداشــته اســت اما اقتصاد، علم تخصیــص منابع محدود اســت بــه خواســتههای نامحــدود بشــر. نمیتــوان همهچیز را همیشه داشــت و گاه باید از برخی خواستهها برای بهدستآوردن خواســتهای دیگر صرفنظر کرد. اگر به انتخابــات هم از این جنبه نگاه کنیم، ممکن اســت از نظر برخی از مــا دولت روحانی تمامی خصوصیــات یــک دولت ایــدهآل و کارآمد و مصلح را دارا نباشــد اما درســت این اســت که نسبی بیندیشــیم. آیا شــرایط اقتصادی چهار ســال گذشــته با هشــت ســال دولت اصولگرایان یکســان و بدون تغییر بوده است؟

روزهای ســیاه و تلــخ 1390 و 1391 را به یــاد بیاورید. در اوج تحریمها قیمــت ارز لحظهبهلحظه اوج میگرفــت و به این بهانه قیمت ســایر کالاها هم روزبهروز نوســان داشت. هر لحظه جوانان نخبه بیشــتری برای دانشــگاههای اروپایی و آمریکایی درخواست میفرستادند. مردم داراییهایشــان را به دلار تبدیل میکردند و در کنــج خانهها به امید حفظ ارزش نگه میداشــتند. نفتمان ماهها روی دریا میماند و مشــتری نداشــت. صفهای جلوی صرافیها را به خاطر دارید؟ صفهای جلوی فروشــگاههای بزرگ را چطور؟ کداممــان از تــرس تحریمهای غذایی و دارویــی مایحتاج چند ماه غــذا و دارو را در خانههــا انبار نکــرده بودیم؟ از یــاد نمیبریم در همان زمان رئیسجمهور وقت کشــور تحریمها را کاغذپاره خواند. جهانیــان ایران را تهدید هســتهای قلمداد کردنــد و حتی جهان از فروش اقلام دارویــی به ایران خودداری کرد. بیماران ســرطانی را خاطرتان هست؟ تهدیدهای کشورهای ذرهبینی همسایه را چطور؟ رجزخوانیهایشان؟ از شما میپرسم: آیا طی چهار سال گذشته این شــرایط را دوباره تجربه کردهایم؟ حتی تصورش هم برایمان دور از ذهن شده است.

حال میتوانیم دوبــاره با رأیندادن، کاغذپارههای تحریم مجدد را انتخاب کنیم، قطعنامههای مکرر سازمان ملل و شورای امنیتش، نــرخ ارز چندبرابری یا شــاید مثل عراق برنامه نفــت در برابر غذا و خدایناکرده جنگ تحمیلی دیگر. حتما این روزها بارها شنیدهاید که با رأیندادن درواقع به اصولگرایان رأی دادهاید. این تنها یک شــعار نیســت، حقیقت اســت. با قهرکردن از صندوق آرا، به تندروها رأی میدهید. به آنان که برخلاف نامشــان نهتنها به هیچ اصولی پایبند نیســتند بلکه با شــعارهای تند و هیجانی کشور را به ورطه سقوط دوباره خواهند کشانید.

حــال انتخــاب با ماســت. میتوانیم بــه آنان کــه تحریمها را فرصــت میدانند میدان بدهیم تا بتازند و دوبــاره این دور باطل را برای مردم و کشــور ایجاد کنند یا میتوانیم بــه عقلا رأی بدهیم و گفتوگوی ســازنده با جهان را انتخاب کنیم. ثبات و رشد اقتصادی هرچنــد اندک اما پایدار را برگزینیم و به آینــده فرزندانمان امیدوار باشــیم یا به وعدههای عوامفریبانه کســانی دل ببندیم که کارنامه هشتساله مدیریت همفکرانشان نشان داده است بیشترین ضرر را به آسیبپذیرترین اقشار کشــور میرسانند. به آنان که در مناظرهها مردم را بارها «بدبخت» و «بیچاره» نامیدند و حالا برای جذب رأی به جای سیبزمینی احمدینژادی، نبات و پارچه سبز پخش میکنند و یارانه 150 و 250 هزارتومانی وعده میدهند. برخلاف تصور عموم، اینبار انتخاب بین بد و بدتر نیست. بین تورم 45درصدی و تکرقمی است، بین رشد منفی هفت درصد اقتصادی با رشد مثبت دو درصد، بیــن تولید نفت 800 هزاربشــکهای و چهار میلیون بشــکهای، بین بنزین هزار و ســه هزارتومانی، بین رکود و رونق، بین ثبات اقتصادی و احتمال جنگ، بین تحجر و تعقل.

در شرایط حساس کنونی باید یکبار دیگر به روحانی و کابینهاش فرصت بدهیم تا مســیر ناهمواری را که طی چهار ســال گذشته به دشــواری هموار کردهاند، این بار با درایت بیشتر ادامه دهند. ضمن اینکــه باید در نظر داشــته باشــیم محدودیتهــای قانونی گاه به رئیسجمهور و دســتگاه اجرائی فرصت تغییرات در برخی حوزهها را نمیدهند. به او رأی بدهیم اما از او توقع معجزه نداشــته باشیم. نه روحانی و نه هیچ رئیس اجرائــی دیگری، چراغ جادو در اختیار ندارد. انتظار نداشــته باشــیم طی چهار ســال پــس از آواربرداری ویرانههــای دولت قبل، آنهــا را به کاخ تبدیل کند. انتظار نداشــته باشــیم به ما اعانه بدهد و ما به شــوق دریافت آن، پایان هر ماه به انتظار بنشینیم. ما برای ساختن ایران به کار و تلاش مستمر بیش از همه نیازمندیم. درنهایت باید همگی عطای یارانههای پوپولیســتی را به لقایش ببخشیم و در عوض از دولت مطالبه شغل پایدار داشته باشــیم، مطالبه فضای باز نقد، مطالبه ارائه کارنامه مستمر به افکار عمومی و بیش از همه مطالبه شفافیت.

اغلب عقلای سیاســی و اقتصادی میداننــد و توصیه میکنند «اصلاحات گامبهگام» تنها راه برونرفت کشــور از مشکلات کنونی اســت و تنها ابزار آن صنــدوق رأی. بههوش باشــیم دولت آینده قرار اســت ما را تا ابتــدای 1400 همراهی کند، ابتــدای قرنی دیگر. ایران در آســتانه قرنی دیگر باید رو به جلو باشــد نــه رو به عقب. مــا پس از چهار ســال آرامــش، امــروز امیدواریم به آینــده. رأی میدهیم و عقلانیــت را در قبال عوامفریبــی و جهل برمیگزینیم. ما تنها برای امروزمــان رأی نمیدهیم، برای نســل آینده، فرزندان و نوههایمــان هم انتخاب میکنیــم. برای بیمارانی کــه در دوران تحریم داروهایشــان را بــا چند برابر قیمت تهیــه میکردند و حالا امیدوارنــد به بهبــودی. برای کارگرانــی که با تحریــم و تعطیلی کارخانههایشان بیکار شــدند و حالا حداقل دستمزدی دارند. برای زنــان و مردانی کــه امید دارند اگر کشورشــان مکانی برای صلح و آرامش باشد دوباره به آن بازمیگردند. انتخاب با ماست. ما در قبال همه این افراد مسئولیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.