لغزش از ابرقهرمان

Shargh - - ادبيات -

«ســینمای کریســتوفر نــولان» با عنــوان فرعی تصور ناممکــن، عنوان مجموعهمقالاتی است درباره سینمای نولان که مدتی پیش با ترجمه نیوشــا صدر در نشر چترنگ منتشر شد. جکلین فربی و اســتوارت جوی گردآورندگان مقــالات حاضر در این کتاب هســتند. نســخه اصلی این کتاب شامل هفده مقاله بوده امــا مترجم کتاب با توجه به شــرایط بازار کتاب ایــران، تعدادی از مقالهها را کنار گذاشــته و نســخه فارســی آن یازده فصــل را دربرگرفته است. نولان اهمیت زیادی در سینمای امــروز جهــان دارد و مترجم کتاب در مقدمــهاش درباره دلایــل اهمیت او نوشته: «اهمیتی که بخش زیادی از آن برآمده از توانایی او در تحمیل بسیاری از خواســتههایش به هالیوود اســت. گرچه او اولین و تنها کارگردانی نیست که تلاش میکند دستکم تا حدودی اســتقلالش را در این نظام حفظ کند، از معدود افرادی اســت که از قدرت و نفوذ برخاسته از استقبال طرفدارانش، آشکارا در راســتای آزمودن شیوههای نوین و بســیار پرخرج بیان در ســینما، مانند بهرهگیــری متفاوت از آیمکس و ابعاد پرده آن بــه قصد انتقال معنا و نه صرفا بــرای تحتتأثیر قراردادن تماشاگر استفاده میکند.» کتاب بهجز یازده فصلــش، یك پیشــگفتار و یك دیباچه هم دارد و نویسندگان مقالات کتاب عبارتند از: ویل بروکر، اســتوارت جری، ارین هیل-پارکز، الیسون ویتنی، جاناتان آر اولسون، توشا تیلور، مارگارت ای.تات، فرن فزنت-کلی، تاد مكگاون، وارن باکلند، کوازو دیوید تمبو، فلیکس انگل، یانینــا ویلدفویر و جکلین فربی. در ابتدای کتاب نیز فیلمشناسی نولان آمده اســت. ویل بروکر در پیشگفتاری با عنوان «آیــا با دقت نگاه میکنی؟»، به ویژگیهــا و موتیفهای مشــترك سینمای نولان اشاره میکند و در جایی از پیشگفتارش مینویســد: «مطالعه کلیــت آثار نــولان، لایههــای متعدد فیلمهای منحصربهفرد او را پیچیدهتر و مضاعف میکند، سرنخهای بیشتری آشــکار میکند و پرسشهای بیشتری برمیانگیزد. ما میدانیم فیلمسازی او تا حدی مشغلهای خانوادگی است، با برادر جوانتر خــود، جاناتان نولان که با داســتان کوتاهی سرچشمه اقتباس یادآوری را مهیا کرده است و نویسنده مشــترك برخی از فیلمنامههای دیگر اوست و همســر خود، اما توماس که بهطور پیوســته، تهیهکننــده او بوده اســت یا بهطور مشترك تهیه اثرش را برعهده داشته است. پس ممکن است به پرسیدن این ســوال وسوسه شویم که کارکرد نمادین مایــکل کین که در پرستیژ، تلقین، میانستارهای و سهگانه شوالیه تاریکی، هربار در جایگاه آموزگار بازمیگــردد، برای کارگردانی که اولین مواجهــه او با فیلــم از طریق دوربین سوپرهشــت پدرش بوده چیســت؟... اینها سوالاتی است پیشروی نظریه مولف، برای بررسی؛ و این کتاب، موید آن اســت که درحالیکه ایــن نظریه حتی تا دهه 1970 بــه چندین جریان تفکیك شده بود، هنوز بسیار مانده که چنین رویکردی به آفرینش سینمایی، بهواسطه شخصیت کارگردان، در دوره آیمکس به نقطه افراط برسد.»

نویســندگان مقالات ایــن کتاب به موضوعات مختلفی درباره ســینمای نولان پرداختهانــد؛ از جمله به ارتباط او با نوآر و یازده ســپتامبر، به اهمیت گزینشهای تکنیکــی تجربی نولان و نیــز به تاکید او بر نظارت و امتیازی که برای ســلولوئید در برابر دیجیتال قائل اســت. همچنین آنها کارهای هنری فیلمبــرداران و آهنگســازان نــولان را میســنجند و نشــان میدهنــد که چگونه اغلب در حواشی داستانهای نــولان درباره همزادهــای مذکر، زنان رها شدهاند.

سینمای کریستوفر نولان

جكلینفربی واستوارت جوی ترجمه نیوشا صدر نشر چترنگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.