باز هم سياست رأی در استان کردستان و رأی به دکتر حسن روحانی

Shargh - - يادداشت - احسان هوشمند

يكــی از ســرفصلهای بااهميــت سياســی در اســتان كردســتان ماننــد ديگــر نقــاط كشــور، انتخابات رياســتجمهوری اســت. البته انتخابات رياســتجمهوری در استان كردســتان و در دوونيم دهه گذشــته فرصتی بوده اســت تا رويكرد مردم و مطالبات و خواستههايشان در استان و در قالب رأی معنادار به نمايش گذاشته شود. نيمنظری به تاريخ 24 سال گذشــته استان نشــان میدهد آرای مردم اســتان كردســتان در انتخابات رياستجمهوری به شــكلی نســبی معنادار به صندوقهای رأی ريخته شده است.

در انتخابات ششــمين دوره رياســتجمهوری و درحالیكه آقای هاشمیرفسنجانی خود را برای دور دوم رياســتجمهوری آماده میكرد، برخلاف ساير نقاط كشور در استان كردستان آرای نامزد ناشناخته يعنی آقای احمد توكلی بر اكبر هاشمیرفســنجانی پيشی گرفت و در اين اســتان توكلی برنده انتخابات بود، هرچند در كل كشــور اكبر هاشمیرفســنجانی بالاترين رأی را كســب كرد و به اين ترتيب شادروان رفســنجانی به عنوان پنجمين رئيسجمهور كشــور برگزيده شد.

رأی اســتان كردســتان به احمد توكلی در سال ۱372 از چند جهت درخورتأمل بود. يک از آن جهت كه احزاب مســلح خارج از كشور به شدت بر تحريم انتخابات و مشاركتنكردن مردم استان در انتخابات تأكيد داشتند و برخلاف درخواست و تبليغات وسيع اين دست از گروههای مسلح، اكثريت مردم در استان كردســتان در انتخابات رياســتجمهوری شــركت كردنــد و آرای خود را به صندوقهای رأی انداختند. دومين ويژگی رأی در اســتان كردســتان در اين دوره آرای معنــادار و متفــاوت ايــن مردم اســت كه در انتخابات رياستجمهوری پنجم خود را نمايان كرد.

رأی انتقادی به رقيب آقای هاشمیرفســنجانی، يعنــی نارضايتــی مــردم از سياســتهای دولت و مطالبــات توســعهای مــردم از دولت رفســنجانی موجب شــد مردم برخــلاف پيشبينیها در ســال ۱372 به رفسنجانی نه بگويند.

اين شــاخص يعنی مشــاركت جدی مــردم در اســتان كردســتان و رأی معنادار آنــان در انتخابات رياســتجمهوری را ســالها پيــش سياســت رأی ناميــدهام؛ يعنــی مــردم با الگــوی معنــاداری در انتخابات مشاركت بالايی داشتهاند.

يعنــی خواهان قهــر با صندوق رأی نيســتند و از درون هميــن سيســتم در پی اســتيفای حقوق و مطالبــات خود هســتند و هم بــا رأی معنادار خود مطالباتشــان را بيــان میكنند. به ســخني ديگر نه قومی بــه انتخابات مینگرند و نه ساختارشــكنانه از انتخابــات روی برمیگردانند بلكه با شــركت در انتخابات، هم مســير خود را از ساختارشكنان متمايز میكنند و هم بــا رأی معنادار مطالباتشــان را بيان میكنند.

در دور هفتــم انتخابــات رياســتجمهوری نيز مردم كردســتان در حالی بالاترين درصد آرای خود را به ســبد نامزد جناح چپ و كارگــزاران آن دوره )اصلاحطلبــان بعدی( ريختند كه مديريت اســتان در تلاش بــود به هر وســيلهای از رأیآوری رئيس دولت اصلاحات جلوگيری كند. در هشــتمين دوره انتخابات رياســتجمهوری نيز دوباره اكثريت مردم اســتان كردســتان به رئيس دولــت اصلاحات رأی دادند اما اتفاق جالب، رقابت احمد توكلی با رئيس دولــت اصلاحات بود كــه اين بــار آرای توكلی به كمترين حد يعنی حدود 30 هزار رأی رســيد؛ يعنی نشــان داده شــد رأی به توكلی در انتخابات هشت ســال قبل نه رأيــی ايجابی بلكه رأيی ســلبی بود. در دور نهــم انتخابات رياســتجمهوری نيز اتفاق ويــژهای روی داد. محمود احمدینژاد و شــادروان هاشمیرفســنجانی در انتخابات به دور دوم رسيده بودنــد و رقابت ميان اين دو در كل كشــور معنادار بود. اما در اســتان كردســتان فضــا ويژگی ديگری داشــت. برخی جريانهای مســلح خارج از كشور همســو با تندروهای داخلی عليه هاشــمی بسيج شــده و مدعی بودند هاشمی در ماجرای ميكونس نقش دارد و بنابراين از مردم كردســتان درخواست كردند انتخابات را تحريم كنند يا لااقل به هاشمی به دليل نقشش در ميكونس رأی ندهند. درحالیكه در كل كشور احمدینژاد پيروز انتخابات شد اما اين بار مردم استان با رأی به هاشمی نشان دادند با تندروی از هر طرف كه باشد همراه و همرأی نيستند.

در دور يازدهــم انتخابــات رياســتجمهوری نيز رأی 72درصدی مردم در اســتان كردســتان به حسن روحانی نشــانگر استمرار مطالبات توسعهای و قانونی مردم از نظام سياســی اســت. كمتر از دو روز ديگــر به انتخابات رياســتجمهوری دوازدهم باقی اســت. صفآرايی دو طيف حاميان اصلاحات در كشور و اصولگرايان هم شكل جدیتری به خود گرفته است.

نظــری به تجارب دوونيم دهه گذشــته نشــان میدهد احتمال بســيار كمی وجــود دارد كه آرای مردم اســتان كردستان به ســبد اصولگرايان ريخته شود. سياست رأی در اســتان كردستان میگويد باز میتــوان به رأی مردم به حســن روحانــی اميدوار بود بهويژه كه در چهار ســال گذشــته نيز نسبت به چهار ســال پيــش از آن در اســتان، تحولات مثبت زيادی قابل مشاهده است. كمتر نشانهای را میتوان يافت كه نشــانگر احتمــال رأی اكثريت بــه نامزد اصولگرايان باشــد؛ نظرســنجیها هم از رأی بالای دكتر روحانی در كردســتان حكايــت دارد؛ هرچند گروهــی از افراطیهای خــارج و داخــل از توجه مردم به روحانی ســخت آشفته هستند. جمعه 29 ارديبهشت ۱39۶روز تجديد عهد ملت ايران بهويژه مردم كردســتان با اعتدال و اصلاحات است. رأی به حسن روحانی استمرار حركتی اصلاحطلبانه است كه در نيمه راه خود چشمانتظار مشاركت حداكثری ملت ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.