جدول2825 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - اقتصاد -

افقی:

۱- نوشیدنی حیاتبخش- توری سیمی مقاوم در برابر خوردگــی- گیجگاه ۲- ماکارونی ورقهاینظر مجتهد در احکام شــرعی فرعی- بالاآمدن آب دریا 3- بیماری- بیبهره- ولخرج 4- کیسه وسایل خیاطی- ســتمگر- دارای طول زمانــی 5- عددمنبع عظیم آب در ســطح زمین – شهری در آلمان 6- نامها- ســنگهای مناطق بیابانی با لبههای تیز 7- رشــتهای از دانش کاربــردی و فناوری- نوعی خار- فیلــم کابویی 8- پهلوان- نهایی- ســهل و آســان- تکرار یک حرف 9- آســمان- قشر، پوسته – ایشــان ۱0- پسگرفتــن- دســتآموز ۱۱- فاقد قابلیــت انعطــاف- از معروفترین رهبــران گروه مقاومت فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم- بیان آرزو ۱۲- شهرســتانی در اســتان قزویــن- مفتاحپــول کرهجنوبــی ۱3- زن گندمگــون- عصبانی و خشمناک- رمان مشهور پائولو کوئیلو ۱4- قهوهای روشــن- ذاتی- چگونگــی عملکرد اجــزا در یک دســتگاه ۱5- اعشاری- هر طبقه ســاختمان را به دیگری وصل میکند- سودای ناله.

عمودی:

۱- علم بررســی جریان الکتریکی با اســتفاده از وسایلی مانند ترانزیســتور- برگزیده ۲- سوغات مراغه- رشتهای از پوســت گیاه- موی پلک چشم 3- وضع حمل- وضع موجــود 4- از بیماریهای پوستی- ارمغان- معادل فارسی کابل 5- بهسامان رســیدن- قابلیت انجام کار- پیمودن 6- پیشــوند

سلب- بزرگمنشــی- پایتخت سنگال 7-... گفتیم و عشق آغاز شــد- سرگشته- ماه گرم 8- آمادهکردنقاتل 9- واحد شــمارش شــتر- شــهری در شــمال شرقی فرانســه- طعام عروسی ۱0- مؤسس سلسله گورکانیان- ساکنان محله- بهت و حیرت ۱۱- همسر زن- بستهشده- ورزشــی گروهی ۱۲- قد و بالا- این

بیماری منجر به کاهش آب و املاح بدن میشــودداســتانی مشهور نوشته شــاتو بریان ۱3- پردهداری خانــه کعبــه- احســان ۱4- ســوره پنجاهوچهارمخطهای پیشــانی- بندری در اوکراین ۱5- وسیلهای برای شنیدن صدای وسایل صوتی- داستانی که برای اجرا در صحنه نوشته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.