تمهیدات سفارت ایران در جمهوري آذربایجان برای اخذ رأی از ورزشکاران

Shargh - - ورزش -

ســفیر جمهوری اســلامی ایــران در جمهوری آذربایجان از اتخاذ تمهیداتی برای تســهیل در روند اخــذ رأی از ورزشــکاران و اعضای کاروان ورزشــی ایــران در چهارمیــن دوره بازیهــای همبســتگی کشــورهای اســلامی خبــر داد. دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســتجمهوری 29 اردیبهشــت مــاه همزمان با ایران در سراسر جهان نیز برگزار میشود. «جواد جهانگیرزاده» که برای تماشــای رقابتهای دوومیدانی بازیهای همبســتگی کشورهای اسلامی به ورزشــگاه المپیک باکو آمده بــود، در گفتوگو با خبرنــگاران گفــت: «در تلاش بودیــم صندوق اخذ رأی را در دهکــده ورزشــکاران مســتقر کنیــم، اما نتوانستیم در این مورد به نتیجه و جمعبندی برسیم. ورزشکاران و دیگر اعضای کاروان ایران برای شرکت در انتخابــات و انداختن آرای خــود در صندوقهای اخذ رأی به محل ســاختمان شــماره دو سفارت که محل رأیگیری از دیگر ایرانیهای ســاکن باکوست، مراجعه کنند. تمهیداتی اندیشــیده شــده اســت تا هر دو ســاعت یک بار یک دســتگاه اتوبوس از محل دهکده بازیها به سمت ساختمان شماره دو سفارت ایران حرکت داشــته باشــد تا اعضــای کاروان ایران بتوانند به تدریج در محل اخذ رأی حاضر شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.