بسمه تعالی

بيانيه جمعيت توليدگرايان ايران در حمايت از دكتر حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري

Shargh - - سیاست -

جمعيت توليدگرایان ایران در راستاي تامين منافع ملي و مصلحت عمومي و حفظ امنيت و عزت ملت ایران در سطح بين المللي و بویژه با عنایت به تلاش دولت جناب آقاي دكتر روحاني براي دستيابي به توافقنامه برجام و نجات كشور از ورطه تحریمهاي پي در پي و سقوط اقتصادي و اقداماتي كه در نهایت منجر به مهار تورم و رهایي از وضعيت رشد اقتصاد منفي8 /٥ درصد شد ، در دوازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري از جناب آقاي دكتر حسن روحاني حمایت مي نماید و اميد است با تدوام مسيري كه دولت مبتني بر عقلانيت، اعتدال و منافع ملي آغاز كرده است با رویكردهاي تخصصي و كارشناسي شده موجب رهایي از وضعيت ركود و ایجاد رونق بيشتر براي كشور فراهم شد. تاكيد بر توان داخلي و استفاده از ثروت ملي در تعامل با اقتصاد جهاني و منطقهاي راهبرد داخلي دولت روحاني است و حل مسایل و مشكلات فرا روي توليد با عنایت به رویكرد تحول ساختار توليد در جامعه و همچنين تحول در نگرش نسبت به اشتغال و تحقق اقتصاد پایدار مبني بر توليد و ایجاد فرصت هاي شغلي پایدار مبتني بر توليد واقعي و به ویژه توليد صنعتي فن آورانه مسيري است كه دولت دوازدهم با كمك صاحبنظران و مشاركت مردم بویژه با حمایت و تقویت بخش خصوصي لازم است طي نماید. جمعيت توليدگرایان به عنوان یك تشكل مبتني بر اقتصاد سياسي كه محور اصلي آن گسترش فضاي كسب و كار مولد و گسترش توليد داخلي به عنوان یك امر راهبردي است، امري كه دردوره اول براي كارآمدي ان محدویت وجود داشت وليكن قابل درك است كه ابتدا لازم بود موانع كمرشكن ارتباط با جهان برداشته شود، قاطعانه از دكتر حسن روحاني حمایت مي نماید و از همه ملت ایران برای مشاركت در این انتخابات سرنوشت ساز دعوت مي كند. جمعيت توليدگرايان ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.