دولت دوازدهم و لزوم توجه به گسترش روابط با کشورهای منطقه قفقاز

Shargh - - صفحه اول - احسان هوشمند

یکی از دستاوردهای سیاســی و بینالمللی دولت یازدهــم امضای توافــق جامع اتمی یا همــان برجام با شــش کشــور قدرتمند دنیاســت. ایــن توافق یکی از مهمتریــن اقدامــات دولت تدبیر و امیــد در عرصه بینالمللی اســت. پیشازآن بر سر مسئله برنامه اتمی کشــور چندین قطعنامه علیه ایران در شــورای امنیت سازمان ملل صادر شده و با تحریم طرف غربی بخش نفــت و بازرگانی کشــور با چالشهای بزرگی دســت به گریبان شــده بود. تمرکز دولت و دســتگاه سیاست خارجی بــر این موضــوع راهبردی البته جــای تقدیر دارد؛ امــا بــا تثبیت توافق اتمی موســوم بــه برجام، دستگاه دیپلماسی کشور در دولت یازدهم این فرصت را نیافــت که بیشازپیش، ســایر مســائل منطقهای و بینالمللی را به شــکل بایســته خود مورد توجه قرار دهد. چشــماندازهای موجود نشان میدهد که دولت دوازدهــم اســتمرار دولت یازدهم خواهــد بود و نظر بــه تثبیــت احتمالی رویکــرد و راهبردهای دســتگاه سیاســت خارجی در دولت آینده، شایسته است وزارت امور خارجه نســبت به تقویت دیپلماســی منطقهای کشــور اقدامات لازم را در دســتور کار قرار دهد.نظری بــه تحــولات منطقهای در غــرب آســیا و در نزدیکی محیط امنیتی کشــور نشــان میدهد که در سالهای گذشــته روابط ایــران با برخی از همســایگان به دلیل تندرویهــای داخلی یا تحــولات منطقــهای و تغییر رویکرد دولتهای مذکور رو به ســردی گذاشــته یا با برخی کشــورهای منطقه تا حد قطع روابط دیپلماتیک نیز پیش رفته است. ســردی روابط با کشورهای عربی و بهویژه با کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس و عربســتان، برخی مســائل پیشآمده با دولت ترکیه و حتی سردی روابط با تاجیکستان نمونههایی از مسائل مهم منطقهای اســت که بــرای حلوفصل و مدیریت آن بایــد تحرک تازهای در دســتگاه دیپلماســی ایجاد شــود. یکی از حوزههای بســیار بااهمیــت در محیط امنیتی کشور منطقه قفقاز است. کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنســتان و گرجستان در قفقاز جنوبی و فدراسیون روسیه در قفقاز شمالی قرار گرفتهاند. روابط سیاسی کشور با کشورهای قفقاز در مسیری باثبات قرار دارد؛ اما نســبت به ظرفیتهای سیاســی، فرهنگی و اقتصادی، توسعه روابط ایران با کشورهای حوزه قفقاز تاکنون مورد توجه جدی مســئولان سیاســت خارجی قرار نداشــته اســت. بهعنوان نمونه کشــور ارمنستان یکی از کشــورهای جنوبی قفقاز اســت که دارای مرز زمینی با ایران است. ارمنســتان تنها کشوری مسیحی اســت که با ایران دارای مرزهای مشترک زمینی است. رئیسجمهوری ارمنستان سال گذشته و در هنگام سفر رهبر مســیحیان کاتولیک جهان در ســخنرانی خود در حضور پاپ بیان کرد درحالیکه جهان شــاهد گسترش افراطگــری دینی اســت، روابط خوب ایــران به عنوان یک کشور مســلمان با کشور ارمنســتان به عنوان یک کشور مســیحی میتواند الگویی از دوستی برای سایر کشورها باشد. افزون بر آنکه روابط فرهنگی و تاریخی و اجتماعی گســتردهای میان ایرانیان و مردم ارمنستان وجــود دارد؛ امــا متأســفانه در دهــه گذشــته روابط اقتصادی ایران با ارمنستان هیچگاه از مرز 300 میلیون دلار گذر نکرده اســت. آغازبهکار دولــت جدید یعنی دولــت دوازدهم میتواند در حوزه مســائل بینالملل و مســائل منطقــهای با دگرگونی سیاســتگذاریها و رویکردهــا همراه باشــد و دراینمیان ضروری اســت گسترش روابط کشور با سایر کشورهای منطقه ازجمله کشــورهای حوزه قفقاز و بهویژه ارمنستان بیشازپیش در حوزههای سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.