به مردم میگويیم؟

Shargh - - صفحه اول - رضا زندی روزنامهنگار

فردا روز انتخاب اســت و آنکه انتخاب شود، زمــام امــور اجرائــی «بزرگترین کشــور دارنده ذخایــر نفــت و گاز دنیا» را برای چهار ســال به دســت میگیرد. «اقتصــاد و نفت» امــا، در این دوره از انتخابــات، مظلوم بودنــد. کاندیداها، با این رنجورشــدگانِ از تحریم، چنان شــعار دادند که گویی آب ســربالا مــیرود! «اقتصاد و نفت» امــا، شــعارپذیر نیســت. نمونــه واضحــش را میخواهیــد؟ ونزوئلا، آینه تمامنماي آن اســت. کشــوری که بــا بیــش از 298 میلیارد بشــکه، بزرگتریــن ذخایر نفتی جهــان را دارد حالا تورم نزدیک به 800درصدی را تجریه میکند. مایحتاج اولیه جیرهبندی شده است و مردم باید ساعتها در صف بایســتند تا سهمیهشان را دریافت کنند. ایــن میراث «شــعارهای چــاوز» بــرای مردمی اســت که روی نفت خوابیدهاند. ما از دنیا درس میگیریم؟ 1- کاندیدایی که در مناظره، از ساخت پالایشــگاه و پتروشیمی در اســتانهای مختلف ســخن میگفت پاســخش را در همــان مناظره گرفــت : «نمیتوان »؛ چراکه بــه لحاظ اقتصادی در ایران، پالایشــگاه و پتروشــیمی بایــد نزدیک منابع خوراک، مصرف و مبادی صادراتی باشــند. سالها پیش، وقتی پتروشیمیها هنوز خصولتی نشــده بود، در ســفری مطبوعاتی بــه یک واحد پتروشــیمی رفتــم. واحدی ضــررده که مدیرش میگفت به دلیل جانمایی نامناســب و دوری از منابع خــوراک و مبادی مصرف و صادرات، مدام ضرر میدهند. بیپروا میگفت بهدلیل فشارهای سیاســی در آن منطقه، پتروشــیمی احداث شده اســت. حرفهای این روزها خیلــی خاطرهها را زنده کرد. 2- رونــد کنونی پرداخت یارانهها، یک روز گریبان کشــور را میگیرد، اگر اصلاح نشــود. چه برســد به اینکه وعده ســهبرابر کردنش را بر کشور تحمیل کنند. آیا میدانید تنها وزارت نفت از محل فــروش فراوردههای مایع و گاز، ســالی 30 هــزار میلیــارد تومان به حســاب هدفمندی یارانهها واریز میکند تا به صورت نقدی به مردم پرداخت شــود؟ آیــا میدانید هر یک شــغل، با احتســاب هزینههای جنبی و تأمین اجتماعی، با دلار امروز برای کارفرمای ایرانی، ســالانه حداقل حدود 22میلیونو 500 هــزار تومان هزینه دارد. حالا 30 هــزار میلیارد تومان را بــه 22میلیونو 500 هزار تومان تقســیم کنید تــا ببینید پرداخت نقدی یارانهها چه میزان شــغل را از مردم دریغ میکند. چه رســد به اینکه بخواهنــد یارانهها را ســهبرابر کنند. اینها را به مــردم میگوییم؟! 3- کاندیدایی که میگوید با همسایگانمان صحبت کنیم تا با همکاری هم از مخازن مشــترک، نفت و گاز برداشــت کنیم، میداند که عــراق میادین بــزرگ نفتیاش را از طریق برگــزاری مناقصه به شرکتهای نفتی بینالمللی واگذار کرده است؟ میداند که همین شرکتها پارس جنوبی را برای قطر توسعه دادهاند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.