یک رأی، یک آینده

Shargh - - صفحه اول - محمدتقی فاضلمیبدی*

فــردا بــاز هــم روز انتخاب و مشــارکت در دو انتخابات بسیار مهم در کشور است و بهطورحتم، حتــی یــک رأی شــهروندان در ســاختن آینده ایران، مؤثر و مفید خواهد بــود. به دلایل بســیاری، رأی فــردا بیش از زمانهای دیگــر، در آینده دور و نزدیــک ما، خود را نشــان خواهد داد. میراث گرانبهای امام)ره( برای فرهنگ ملت تا سالیانسال، صندوق رأی و انتخابات اســت. امنترین و آزادترین راه برای اینکه انسان نظر خود را اعلام کند، نوشــتن نام نامزد موردعلاقه روی برگههای رأی اســت. دوران اصلاحات بهعنوان یک دوران طلایی در ایران و در سطح بینالملل، مرهون حضور شاداب و مأیوسنشدن مردم در سال 76 بود. مردم از اینکه حمایتها و پشــتیبانیهای مختلف از یک نامزد خاص صورت گرفت، دلآشــوب نشــدند و آرام و مطمئن، حماســه ســاختند. نبود انســجام در نیروهای سیاســی تحولخواه و البته کمتوجهی مــردم به خطر پیشرو هم عامــل ایجاد دولتهای نهم و دهم در کشــور بود؛ تجربهای که مردم هشت ســال بعد و در انتخابات 92 از آن اســتفاده کرده و به میــدان آمدند تــا تحولات سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی مهمی را رقــم بزنند. رفتارهــای تخریبی بهویــژه در ماههای اخیر نشــان از عصبانیت برخی جریانهــا از نقشآفرینــی و نظــر اکثریــت جامعه دارد. عدهای با تمام امکانات به دنبال این هستند کــه اعلام کنند در ایران هیــچ کار مثبت و مؤثری صورت نگرفته است تا مردم را به انفعال کشانده و در یک انتخابات سرد با مشارکت حداقلی، آنچه میخواهند را عملي کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.