داشتن یا نداشتن، مسئله این است

Shargh - - صفحه اول - نغمه ثمینی

داشــتن یا نداشــتن، مسئله این اســت. شــاید کلمه جمهوری در عنوان ســرزمینمان، کلمهای است که از شــدت تکرار، عادی شــده باشد. شــاید یادمان رفته باشــد که ایــن کلمه تمام دســتاورد ماســت از مشــروطه تا به امروز. شــاید به این نیندیشیم که همین تککلمه، در عنوان ســرزمینمان است که هر چهار ســال یکبار به صداهای خاموش بدون تریبون امکان شنیدهشدن میدهد.

میدانیم که این کلمه بهقدری که باید قوی و قدرتمند نیست. اما همین کلمه هنوز و تا هنوز که نفس میکشد، راهی است، روزنی است برای ابراز وجود جمع خاموشی از مردم.

رأیدادن تنهــا راهــی اســت که ایــن کلمه را برایمــان حفــظ میکنــد. تنهــا امکانــی کــه جمهوریبــودن ایــن ســرزمین را برایــش نگاه میدارد. میتوانیم رأی ندهیم. این حق ماســت، اما چه کنیم با کلمــهای که عمرش به مویی بند اســت و چشــمان نگرانش به رأیدادن ماست. رأیدادن بــه مــا صــدا میدهد. حــق اعتراض میدهــد و امکانی بــرای تأثیری بســیار اندک در خاک تشنهمان.

به ترکیــه نگاه کنیم و ببینیــم چطور عمر این کلمه محتضر به مویی بند است.

داشــتن یا نداشــتن این کلمه محتضر. مسئله این است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.