توضیحات معاون حقوقی رئیسجمهور درباره سند 2030

Shargh - - صفحه اول -

گــروه سياســت: معــاون حقوقــی رئیسجمهــور توضیحاتــی درخصوص ســند 2030 ارائه کرد. در این توضیح آمده است: جامعه اسلامی، بحق نگران نقض حدود و ضوابط شــرعی در امر آموزش است، شایعات پیرامون سند 2030 و گمانهزنیها درباره ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.