نتایج انتخابات ریاستجمهوری تدریجی اعلام میشود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: محمد حســین مقیمی، قائــم مقام وزیرکشــور گفت: با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشــکل حقوقی، نتایج شمارش آرا در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به صورت تدریجی اعلام خواهد شد. روز گذشته وزیر کشور ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.