نتایج انتخابات ریاستجمهوری تدریجی اعلام میشود

Shargh - - سیاست -

محمد حسین مقیمی قائم مقام وزيرکشور گفت: با کســب نظر شــورای نگهبان و مرتفعشدن مشکل حقوقی، نتايج شمارش آرا در انتخابات دوازدهمین دوره رياســتجمهوری بــه صــورت تدريجی اعلام خواهد شــد. روز گذشــته وزير کشــور در کنفرانس مطبوعاتــی خود گفته بود نتايج به صورت قطعی و يکباره اعلام خواهد شد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحمانیفضلی، درباره ســازوکار شمارش آرا عنوان کرد: «آرا در ابتدا در شــعبهها شــمارش میشــود و اعضــای هیئت نظــارت و اجرايی نتیجــه آمار را تأيید و امضا میکنند. ســپس آمار در بخشــداریها و فرمانداریها تجمیع میشــود و همزمان اين آمار از شــعب به فرمانداریها و وزارت کشــور ارســال میشــود. ما با هماهنگی شــورای نگهبان و هیئت نظارت انتخابات شوراها آرا را تجمیع کرده و پس از تأيید نهايی آن را اعلام میکنیم».

او درباره شــايعات فضای مجازی هم گفت: «از اعلام هــر نوع عــدد و رقم که گمانهزنی اســت و موجب تهییج افکار عمومی میشود جلوگیری شود. ما نتايج انتخابات رياستجمهوری را تدريجی اعلام نمیکنیــم. هر نوع اعلام نتايــج در فضای مجازی و در قالــب گمانهزنی انجام بگیرد خلاف اســت و با آن برخورد میشــود». رحمانیفضلی در پاســخ به پرسشــی دربــاره تخلفات بخشــداران و فرمانــداران، افزود: «آنچــه مقامات قوه قضائیه اعلام کردهاند فقط مربــوط بــه فرمانــداران و بخشــداران نیســت و ساير دســتگاههای حکومتی هم گزارشهايــي داشــتهاند. گزارشهای تخلفات وقتی به ما میرســد ما آنها را به قوه قضائیه ارجاع میدهیم و بايد متناســب بــا تخلف برخورد انجام شود».

صداوســیما تخلفاتــی داشت که اعلام کردیم

او دربــاره تأمین امنیت انتخابات نیــز گفت: «هیچ دغدغــهای بــرای روز انتخابــات نداريــم و پیشبینیهايی دربــاره تأمین امنیت کشور انجام شده، البته ما همیشه با تهديدات مواجــه بودهايم ولی با توجه به اشــرافی که داريم دشــمنان نتوانســتند تاکنــون اقدام مؤثــری انجام دهند .»

وزير کشور درباره تمديد زمان انتخابات نیز افزود: «از مــردم میخواهیم از اول وقت پای صندوق رأی بیايند تا با ازدحام جمعیت تا ســاعات پايانی مواجه نباشــیم. محدوديت زمانی ما تا 12 شب است؛ البته قطعا انتخابات را تا اين ساعت تمديد نمیکنیم.»

رحمانیفضلــی دربــاره تبلیغات صداوســیما و تخلفاتی که در اين زمینه انجام شــده اســت، گفت: «رفتار برخــی نامزدها شــايد از نظر عموم تفســیر مختلفی بشود. صداوسیما مواردی از تخلف داشته که آن تخلفات به رئیس ســازمان صداوسیما ارجاع داده شده اســت و تلاش شده که اين تخلفات کمتر شود. کمیسیون بررسی تبلیغات در برنامههای ضبط شده تا جايی که توانسته تخلفات را حذف کرده، اما اين امکان در برنامههای زنده نبوده است و اتفاقاتی افتــاده که مســئولیتش با خود نامزدهاســت. البته نامزدها شــکايات متعددی از يکديگر داشــتهاند که بــا توجه به محدوديت وقت ما امکان رســیدگی به همه آنها نبود. از ســويی خود نامزدها هم در همان برنامههــا جواب يکديگر را دادهاند. در اين مناظرهها تلاش شد که زمان به صورت مساوی در اختیار همه نامزدها قرار بگیرد .»

سخنگوی شــورای نگهبان: تخلف تعیینکننده در سرنوشت انتخابات نداشتیم

«ايشــان رأي لازم را کســب نکردند» اين پاســخ سخنگوي شوراي نگهبان، دو روز مانده به انتخابات در پاسخ به چرايي تأيید صلاحیت نشدن احمدينژاد است. او روز گذشــته در نشست خبري با بیان اينکه بررســی صلاحیتها در شــورای نگهبان بر اساس سوابق افراد اســت و نهايتا با توجه به آرای اعضای شورای نگهبان اعلام نتیجه صورت میگیرد، افزود: «طبیعتا همانطور که در ادوار گذشته برخیها رأی لازم را نداشــتند. ايشان هم رأی لازم را کسب نکرد و نظرات اعضای شورای نگهبان موافق با تأيید او نبود، البته برخی افراد ديگر هم در معرض رأیگیری قرار گرفتهاند و آرایشان نزديک بود، ولی چون رأی لازم را به دســت نیاوردند آنها نتوانستند صلاحیت لازم برای حضور در انتخابات را داشته باشند».

از کدخدايی همچنین درباره تبلیغات انتخاباتی برخی سايتها برای بیاعتبارکردن آقای روحانی از جمله سوء استفادههای مالی پرسش شد که او گفت: «ما دو دســته تخلفات داريم. يک دســته تخلفاتی اســت که روزمره ارســال میکنیم که قبلا هم گفتم 200 مورد را برای قوه قضائیه ارسال کرديم. مواردی که در آن افترا و توهین مطرح میشود. چنین مسائل جزئی در انتخابات بوده و اعتراضهايی از کانديداها صورت گرفتــه که اين موارد فقط از طرف شــورای نگهبان برای قوه قضائیه فرســتاده میشود. هیئتي هم از ســوی قوه قضائیه با سرپرستی دادستانی کل تعیین شــده که مشغول بررسی تخلفات و گزارشات هســتند، اما اينکه تخلاف عمدهای صورت گیرد که بخواهــد تعیینکننده سرنوشــت انتخابات باشــد، هنوز گزارش آن به ما نرســیده است. برخی ديگر از تخلفات، تخلفاتی است که منجر به تغییر سرنوشت انتخابات میشــود که ابطال صندوق و شــعبه اخذ رأی را در پي دارد. در اينگونه موارد شورای نگهبان آن را اعلام میکند. مواردی که شما گفتید میتواند از طريق ســتادهای نامزدها برای قــوه قضائیه يا از طريق شورای نگهبان ارسال شود.»

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اينکه شورای نگهبــان بهعنوان تنها نهاد ناظر بر انتخابات وظايف مهمــی بر عهده دارد، گفــت: « تلاش داريم در بعد نظارت بر انتخابات امانتدار آرای مردم باشــیم و در اينباره پاسداری کنیم .»

او دربــاره اينکــه آيــا ايــران قبــول میکند که هیئتهــای بینالمللی در انتخابــات نظارت کنند؟ گفــت: «نظارت بــر انتخابــات از ســوی نهادهای بینالمللی يا کشــورهای ديگر امری توافقی است و در جايی اتفاق میافتد که مشکلاتی در کشور باشد، بــه دلیل اينکــه انتخابات در ايران مردمی اســت و به وســیله مردم انتخاب صورت میگیرد، ضرورتی ديده نشــده که اين کار انجام بگیرد، اگرچه ما از آن ابايی نداريم». کدخدايی در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اينکه وزير کشــور اعلام کرده قرار اســت نتیجه انتخابات بهصورت يکباره اعلام شود، آيا اين بحث به شــايعات دامن نمیزند؟ افــزود: «قانون تکلیف نکرده که يکبــاره نتیجه انتخابات اعلام شــود. در قانــون آمده بايــد تجمیع صورت گیرد و اســناد در وزارت کشــور و هیئتهای اجرائی تبادل شــود، اما تجربهای که در ادوار گذشــته داشــتیم، به جز يکی دو مــورد مابقی موارد اين بــوده و با توجه به اينکه انتخابات رياســتجمهوری حســاس است و مردم دوســت دارند که اخبار را زودتر بشنوند، پیشنهاد ما به دوســتان وزارت کشور اين اســت که گزارشها و نتايج بهتدريج اعلام شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.