ایران ای سرای امید

Shargh - - سیاست -

ادامه از صفحه اول علــي اکبر ولايتــي، رئیس مرکز تحقیقــات اســتراتژيک مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، با دعــوت از مــردم ايــران برای حضور پــای صندوقهای رأی، انتخابــات را تأمینکننده عزت، عظمت، امنیت و استقلال کشور دانسته و گفته است: «انتخابات، نمــاد مشــارکت مــردم بــرای تصمیمگیــری در تمام شــئون اداره کشــور اســت. يقین دارم که بار ديگــر اين حضور، عاملی برای وحدت و انســجام در جهت توسعه و پیشرفت روزافزون ايران اسلامی خواهد بود».

زهرا مصطفــوی، دختر امام خمینــی )ره(، هم با صــدور بیانیهای مردم را به شــرکت در انتخابات دعوت کرد. در اين بیانیه آمده اســت: «ملت بزرگوار و آزاده ايــران، قريب چهار دهــه از زمانی میگذرد که بنیانگذار انقلاب اســلامی، با اين فتوا که «میزان، رأی ملــت اســت» نقشــه راه دموکراســی دينی را بــرای آيندگان به يــادگار گذاشــت. انتخابات، قلب مردمســالاری و جمهوری اسلامی بر پايه آن استوار است. امروز، در آستانه انتخاباتی ديگر قرار داريم که همانند گذشته مشارکت پرشور و انتخاب آگاهانه ما را میطلبد.»

علی شــمخانی، نماينده مقــام معظم رهبری و دبیر شــورایعالی امنیت ملی، هم با صدور پیامی با اشاره به نقش و اهمیت مشارکت مردمی در تقويت امنیت کشــور گفته است: «مشارکت مردم در عرصه مناسبات خارجی نیز موجب افزايش اقتدار سیاسی، امنیتی، دفاعی و پشتوانه اصلی استیفای حقوق ملی در عرصــه بینالمللی میشــود». او از عموم مردم ايران درخواست کرده که با لبیک به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مانند همیشه با حضوری حماسی در انتخابات رياستجمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا شرکت کرده و پشتیبانی قاطع خود را از نظام اسلامی و ايران سرافراز به رخ جهانیان بکشند.

شــهیندخت مولاوردي، معــاون رئیسجمهور در امــور زنان و خانواده، هم گفته اســت: «اگر زنان خواهان اســتیفای حقوق شــرعی و قانونی خود و بهنتیجهرســیدن تلاشهای انجامشده برای ارتقای جايگاهشان هســتند، بايد در انتخابات شرکت کنند؛ چراکه ايــن اهداف به طور قطع با مشــارکت اندک محقق نمیشــود. مشــارکت حداقلی به طور قطع نمیتوانــد مــا را در تحقق اهدافی کــه مدنظرمان اســت، ياری دهــد؛ بنابراين مــا بايــد در انتخابات مشــارکت و از اين طريق وضعیــت مطلوب مدنظر خود را دنبال کنیم و میــدان را خالی نکنیم؛ چراکه اين کار موجب بهوجودآمدن وضعیتی میشــود که مطلوب ما نیست .»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، نیز روز گذشــته در ديــدار با آيــتالله زينالعابدين قربانی، نماينــده ولی فقیه در اســتان گیلان و امام جمعه رشت، با تأکید بر لزوم تمکین همگان به رأی ارزشــمند ملت گفت: «از فردای برگزاری انتخابات، همه بايد برای توسعه ايران اسلامی همت کنند. هر بداخلاقیای که بود، گذشت و روز بعد از انتخابات، همه بايد در کنار هم برای آبادانی کشــور کار کنیم. اســحاق جهانگیری با بیان اينکه انتخابات سرشــار از شــور اســت، افزود: اينکه مردم احساس میکنند میتوانند برای آينده کشور تصمیم بگیرند، امر بسیار پســنديده و مهمی اســت. روزهای آخــر انتخابات، روزهای پرشوری است؛ اما مهم آن است که مسائل کنترل و حد و حدودها رعايت شود».

محمدجــواد ظريــف، وزير خارجه ايــران، هم با دعوت از مــردم برای حضور در پــای صندوقهای رأی گفت: «همه مردم بايد شرکت کنند؛ رأی تکتک مردم ما در آيندهشان تأثیر دارد. هیچکس نمیتواند آينــدهاش را به ديگران واگذار کنــد. همه ما بايد در انتخابات شرکت کنیم، چه ايرانیان عزيز که در داخل ايران هســتند، چه هموطنان خارج از کشــور. ما در وزارت خارجــه همه تلاشــمان را کرديــم که زمینه حضور و مشــارکت مؤثر هموطنان خارج از کشور را فراهــم کنیم. همه بايد بدانند هــر ايرانی يک نقش بیبديــل دارد، در اينکه اين کشــور در آينده به چه ســمتی برود. اطمینان دارم که همــه ايرانیها پای صندوق رأی میآيند و به يک آينده درخشــان برای کشــور و برای فرزندانشــان رأی خواهند داد. ثبات و آرامش در ايران واقعی است؛ به خاطر اينکه امنیت و ثبــات و اقتصــاد ايران متکی به مردم اســت. اين حضور مردم همه چیز ما را تعیین میکند».

معصومه ابتکار، رئیس ســازمان محیط زيست، هم گفته اســت: «با توجه به حضور مردم در عرصه پیشبینی میشــود انتخابات با آرامش پیش برود و مردم حضوری پرشــور پای صندوقهای رأی داشته باشــند». مصطفــی معیــن، وزير ســابق علوم، هم گفت: «من به جوانانی که در 29 ارديبهشــت اولین رأی خود را به صندوقهــای رأی میاندازند، تبريک میگويم و امیدوارم اولین رأی آنها سرنوشت درستی را رقم بزند.

انتخابــات نقطــه عطــف تاريخی برای ماســت و بايــد در اين انتخابات حضوری باشــکوه داشــته باشــیم. خدای بزرگ سرنوشت هر جامعه را در گرو سرنوشت خود قرار داده است».

ديروز جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم هم با صدور اطلاعیهای از مردم برای شــرکت پرشــور در انتخابات 29 ارديبهشــت 1396 دعوت کرد. در متن اين اطلاعیه آمده است: «با حضور میلیونی خود در پای صندوقهــای رأی، پرچم قــدرت و عظمت ايــران را به اهتــزاز درخواهید آورد و عزت و اقتدار ايران اســلامی به مُهر تأيید شــما امت انقلابی مزين خواهــد شــد...اکنون تکلیف شرعی و مسئولیت الهی برای ملت انقلابی، حضور گســترده در اين عرصه سرنوشــت ســاز اســت. امیــد اســت عــزت و ســربلندی ايران اسلامی ثمره اين مجاهــدت خالصانه مردم ايران باشــد و حضور پرشور در انتخابات بهعنوان عمل صالح مورد رضايت درگاه الهــی قرار گیرد». آيتالله ناصر مکارمشیرازی، از مراجع تقلید، هم درباره انتخابات گفت: «رأی سفید ســطح حضور مردم در انتخابات را پايین میآورد و کار درســتی نیســت و آن کسی را که اصلح اســت، بايد انتخاب کرد. اين اســتاد حوزه علمیه قم گفت: قرائن نشان میدهد، تنور انتخابات داغ شــده و مردم حضور جدی در پای صندوقهای رأی خواهند داشــت و اين جای خوشحالی است که جوانان پای صندوقهای رأی با شور و نشاط حضور پیدا میکننــد». او با بیان اينکه شــور خوبی در بین مردم ايجاد شــده اســت، گفت: «بايد مراقب بود و يقین داشته باشید دشمن دلش میخواهد آسیبی به انتخابات بزند و درگیری در میان طرفداران کانديداها ايجاد کند، با هوشــیاری و درايت نقشــه دشمنان را نقش برآب کنید تا انتخابات در نهايت آرامش برگزار شود».

آيــتالله اعرافی، مديــر حوزههــای علمیه، هم با صــدور پیامی مــردم ايران را به حضور باشــکوه در انتخابــات پیــشرو دعــوت کرد و گفــت: «اين حضــور پرشــور در تحکیــم ارکان نظام اســلامی و مأيوسنمــودن دشــمنان و در مســیر پیشــرفت کشــور و حل مشــکلات مــردم تأثیر بســزايی دارد. به يــاری خداوند متعــال در روز جمعه برای خلق حماسهای ديگر، حضوری شکوهمند و آگاهانه پای صندوقهــای رأی خواهند داشــت و عــزم و قدرت ملت ايران را به نمايش میگذارند، روشن است رمز پیروزی انقلاب، ســرافرازی نظام اسلامی و پیشرفت کشــور، اتحاد و همدلــی و حضور جــدی مردم در صحنــه و ولايتمــداری آنهــا اســت و حوزههای علمیه نیز در کنار مردم شــريف و جوانان رشــید بر عزم خويش در همراهی مردم و شرکت در انتخابات استوار خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.