انتخابات بهمثابه یک فرصت ساختاری

Shargh - - سیاست - علی ساعی عضو هيئتعلمی دانشگاه تربيت مدرس

جامعــه ايرانــی بیــش از يــك قرن اســت که دموکراتیزاسیون و تلاش برای کسب حقوق سیاسی و آزادیهای مدنــی را تجربه میکند. تلاش ايرانیان برای دستیابي به نظام سیاسي مبتني بر ساختارهاي دموکراتیــك هنوز تحقق نیافته اســت. اين کشــور همچنــان در فراينــد دموکراتیزاســیون قــرار دارد، بااينحال ايران بعد از واقعه دموکراتیک دوم خرداد 1376، مســیر متفاوتی را تجربه میکند. در دهه 70 ، دموکراتیزاسیون در ايران وارد منطقه گذار Transi-( ‪tion Zone‬ ) شد و تا امروز در همان نقطه قرار دارد.

کشــور ما هنوز برخی الزامات ســاختاری برای حرکت از منطقه گــذار به مرحله تثبیت دموکراتیک را ندارد. دموکراتیزاسیون در ايران وضعیت شکننده Fragile() دارد و در اينجا میتوان گفت سرنوشــت دموکراتیزاسیون تابع قدرت نسبي میان اصلاحطلبان و اصولگرايان است.

میزان قدرت اين دو نیروهای سیاسی نیز بر قدرت اجتماعی آنان؛ يعنی پشــتیبانی از ســوی نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شهروندان عادی استوار است. کنشگران سیاسي موجود در ايران عبارتاند از: اصلاحطلبان، میانهروها، راديکالها و محافظهکاران که همه اين کنشگران سیاسي درون حاکمیت حضور دارند. نوع رابطه و اســتراتژی اين کنشگران سیاسي سرنوشت دموکراتیزاسیون را در ايران تعیین خواهد کــرد. مصالحــه دموکراتیــك و برگــزاری انتخابات دورهای در قلب فرايند دموکراتیزاسیون قرار دارد.

شــواهد نشان میدهد کشــورهايی که در موج ســوم دموکراتیزاسیون به نظام سیاسی دموکراتیک گذار کردهاند، مهمترين مکانیســمهای عملکننده آنها، انتخابات، مذاکره و ســازش و استراتژی پیمان دموکراتیک میــان گروههای مختلــف اجتماعی - سیاســی بوده اســت. در ايران نیز هــرگاه ائتلاف و مصالحه دموکراتیك میان هاديان نیروهاي سیاسی اصلاحطلــب و میانهروها علیــه محافظهکاران و تندروها رخ داده اســت، فرايند دموکراتیزاسیون در نقطه گذار تقويت شــده است. شــکلگیری دولت يازدهــم رياســتجمهوری مصداقــی از اين نوع عقلانیت سیاســی اســت. انتخابات يــک فرصت ساختاری مناسب برای جلوگیری از چرخه بازگشت به اقتدارگرايی اســت. در شــرايط موجــود راهی بهتر از حرکــت در مدارهای سیاســی دموکراتیک ‪Political Trajectories(‬ ) وجــود ندارد. مهمترين مدار سیاســی، نهاد صنــدوق رأي در روز انتخابات اســت؛ انتخابــات حتــی بــا حداقل الزامــات آن، چارچوب نهادي مناســبی براي انجــام اصلاحات بدون خشــونت اســت و امــکان اســتفاده از خرد جمعی را در امور سیاسي فراهم میکند. شرکت در انتخابات فرصت دســتیابی به تغییرات خردمندانه را فراهــم ميکنــد. نمونــه آن انتخابــات ســال 1376و 1392 اســت. در انتخابات يازدهمین دوره رياســتجمهوری، شــهروندان میان دو استراتژی تحريم انتخابات يا حضور در پای صندوقهای رأی، اســتراتژی دوم را انتخاب کردنــد. يکی از نتايج آن انتخابات، دســتیابی به توافق هستهای است که با مديريــت وزير خارجه دولــت يازدهم، دکتر ظريف، انجام شــد. اين دســتاورد مثبت ناظر بــر تصمیم اســتراتژيک اکثريــت شــهروندان در روز انتخابات سال 1392 است. همین دستاورد میتواند اهمیت شرکت در انتخابات را برجسته کند.

انتخابات 29 ارديبهشــت 1396 ناظر بر انتخات يک اســتراتژی از میان دو راهبرد اســت: 1. تغییرات تدريجی دموکراتیک بر مبنای سیاست اصلاحطلبی؛ 2. پوپولیســم سیاســی. در انتخابات پیشِرو من به استراتژی اول رأی خواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.