29 اردیبهشت آزمون بزرگی برای ایران است

Shargh - - سیاست - محمدرضا بادامچی*

انتخابــات نعمتــی الهی و فرصتی بــزرگ برای مردمــی اســت که وطــن خــود را دوســت دارند و میخواهنــد در منجــلاب خــون و خشــونت در خاورمیانــه، در صلح و آرامش زندگــی کنند. مردم ايران میدانند، هیــچ راهی جز انتخابات برای تأمین رفاه، آزادی و امنیت وجــود ندارد. رهاورد انتخابات بــرای مردم ما آرامش اجتماعــی، رونق اقتصادی و گشايش سیاسی است.

بايد بنا به فرمايشهای مقام معظم رهبری، قدر اين انتخابات را بدانیم. شــرکت در انتخابات بیش از هر عنــوان ديگری، مســئولیتی اجتماعی و اخلاقی است. هیچ جامعهای از حضورنیافتن، نتیجهای جز خسران نگرفته اســت. با وجود همه نقدها، حداقل برای اصلاح کجیها بايد در انتخابات شــرکت کرد. برای اصلاح سیاســی و اجتماعی و اقتصادی راهی جز مشارکت گسترده همه مردم نیست. اصلاحات از هیچ مسیر ديگری جز انتخابات عبور نمیکند.

29 ارديبهشــت آزمون بزرگ ملت ايران اســت؛ آزمونی کــه قطعا همه ايرانیــان بیتوجه به نتیجه انتخابــات، برنده آن خواهند بود. رأی به هر نامزدی، بیــش از آنکه رأی به نامــزد و جناح و حزب مد نظر باشد، رأی به حق بشــری و کرامت انسانی خويشتن اســت. رأی میدهیم تا بگويیم هنوز برای ما فردای نظام و کشور مهم است.

قطعــا اينجانب بــه عنوان نماينــده مردم عزيز تهــران، ری، شــمیرانات، اسلامشــهر و پرديس در مجلس شــورای اســلامی، روز جمعه بــه وظیفه دينــی و میهنی خــود عمــل کــرده و در انتخابات رياستجمهوری و شــورای شهر در کنار همه مردم ايران، شرکت خواهم کرد.

رويکــرد اشــتباه بخشــی از جامعــه بــرای حضورنیافتن در سال 84 يادمان نمیرود. رأی کسی که با حضــور اقلیت رئیسجمهوری شــد، کمتر از رأی کســانی که بود که انتخابــات را تحريم کردند. رأیدادن، مهمتريــن و آخرين حق مردم اســت. اين حق را نظــام ارزنده جمهوری اســلامی برای مردم قائل شده اســت. وقتی بخشــی از مردم، خود را از ايــن حق محــروم میکننــد، احمدینژادها بر صدر مینشــینند. شايسته اســت برای اينکه انتخاب بدی صورت نگیرد، همه مــا پای صندوق بیايیم. ما هرگز اشــتباه گذشــته را تکرار نخواهیم کــرد. جمعه روز بزرگی برای ايران اســت. روزی است که مردم بزرگ ايران، مشــی مردان بزرگی مانند آيتالله هاشــمی را تثبیــت خواهند کرد. 29 ارديبهشــت روزی برای اعتلای ايران، تداوم اصلاحات و تجلی امید و صلح و رفــاه خواهد بود. برای ايران، برای اســلام و برای آينده فرزندمان پای صندوق میرويم.

* نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.