زنان، قربانیان اصلی بحرانهای اخیر خاورمیانه

Shargh - - سیاست -

ایرنا: غلامعلی خوشــرو، سفیر و نماينده دائم جمهوری اســلامی ايران در سازمان ملل، زنان را يکی از قربانیان اصلی بحرانهای اخیر خاورمیانه و ازجملــه تحريمهــای ظالمانه دانســت. او در نشســت روز گذشته شــورای امنیت که به منظور بحث پیرامــون موضوع «خشــونت علیــه زنان در درگیریها» برگزار شــد، ضمن ابراز تأســف از ادامه بحرانهای جــاری در خاورمیانه، تداوم اين بحرانها را نفرتانگیز خواند و افزود : «زنان منطقه خاورمیانه با هراس و وحشت عظیمی که ناشی از اقدامات برخاســته از تفکرات تکفیری گروههای تروريســتی و افراطی اســت، زندگــی میکنند.» نماينده کشورمان تأکید کرد: زنان در فضايی آکنده از ترس، تهديد، بیگانههراســی و نژادپرستی طبعا به نخســتین و مهمترين قربانیان تبديل میشوند. خوشــرو اعمال تحريمهای ظالمانه را علیه ساير کشــورها، نوعی مجازات دستهجمعی علیه آحاد مردم اين کشورها توصیف کرد که به نقض آشکار حقوق اولیه انسانی همه اقشار اجتماعی و بهويژه زنان در اين کشورها منجر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.