عیادت وزیر خارجه از آیتالله شاهرودی

Shargh - - سیاست -

مرکز دیپلماسی رســانهای وزارت امورخارجه:

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، روز گذشته از آيتالله هاشمیشاهرودی عیادت و برای ايشان آرزوی سلامتی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.