«زنجانیسازیوت» روییکار د2 « دزولنتجانی ستیزی»

Shargh - - سیاست -

پولدارشــدن؛ چه کســی اســت که از آن بدش بیاید. تقریبا همه ما برای رســیدن به آن تلاش میکنیم. سرچ کوچکی در اینترنت، فهرست ثروتمندترین افراد جهان را در کســری از ثانیه جلوی چشم ما میآورد. نمونههایــش : «بیل گیتس » مالک مایکروســافت یا «مــارک زاکربرگ » مالک فیسبوک و... حالا این سؤال پیش میآید که در ایران هم میشود اینقدر پولدار شد؟ بستگی دارد چقدر باهوش، مستعد و کارآفرین باشید. البته میشود هیچکدام از اینها هم نباشید اما بیش از ۷۰ شرکت داخلی و خارجی مانند «شــرکت هلدینگ توسعه ســورینت قشم»، «سهامدار شــرکت هواپیمایی انور ترکیه»، «مؤسســه مالی اعتبــاری در امارات،» «بانک ارزش تاجیکســتان »، «باشــگاه فوتبال راهآهن »، «سورینتفیلم » و شــرکتهایی در دوبی، ترکیه و تاجیکســتان داشــته باشید مثل بابک زنجانی که در 39ســالگی همه اینها را داشــت. اما سه سال بعد یعنی ســال گذشته مال دنیا به او وفا نکرد و حکم اعدامش صادر شد. تفاوت اما در کجاســت؟ چه چیزی سرنوشــت بابک زنجانی را اینقدر متفاوت کرد؟

کمــی به عقب برگردیم، با رویکارآمــدن دولت احمدینژاد، پرونده هســتهای ایــران راه متفاوتــی از دوران قبل را رفــت و در نهایت منجر به تحریمهای ایران شــد. دولــت حالا باید به هر ضــرب و زوری نفت میفروخت تا درآمد داشــته باشــد. از همینجاســت که بابک زنجانی یکبــاره رابطی میشــود برای فــروش نفت و حســابهایش پر از پول میشــود و او را تبدیل به مولتیمیلیاردر میکند. بعدها که او بازداشت میشود دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر میدهد که ســه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت احمدینــژاد، در کپی یک برگ از دفتر سررســیدی با ســربرگ بانک مرکزی چند صد میلیون دلار ارز را در اختیار بابک زنجانی گذاشــته بودند. آذر 91 در اواخر دولت مهرورز بود کــه اتحادیه اروپا بــه دلیل آنچه «کمک بــه دورزدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شــد، بابک زنجانی را در فهرست تحریم قرار داد. دولت احمدینژاد اما خیلی نامی از بابک زنجانی نمیبرد و با چراغ خاموش او را هدایت میکرد تا اینکه احمدینژاد یک جا مجبور میشود برگ برندهای برای دولت خود رو کند تا از مخمصه اســتیضاح وزیر کار رها شــود. رئیس دولت دهم در بهمن سال 91 فیلمی در مجلس نشان داد که در آن فردی از قاضی ســعید مرتضوی میخواســت او را با مرد ثروتمندی که میخواهد چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی را بخرد، آشنا کند و آن کسی نبود جز بابک زنجانی.

دولت دهم رفتنی بود و شاید بابک زنجانی گمان میکرد مأموریتش تمام شــده و بــا پولهای مفت نفتــی زندگی راحت و آســوده خود را ادامــه میدهد. دولت حســن روحانی که آمد، ورق برگشــت و «ثروت دولــتآورده» زنجانی با رویکارآمدن دولت جدید به خطر افتاد. زیراب او از ســوي افراد همان دولتی که او را به مال و منال رسانده بودند، زده شــد. چندروزی بود که دولت تدبیر و امید مســتقر شده بود که مسعود میرکاظمی وزیر نفت دوران احمدینــژاد که حالا نماینده مجلس نهم شــده بود، به خبرنگاران اعلام کرد آقای «ب– ز»پول ۲.۸ میلیارد دلار میعانــات و فراورده ایــران را که احتمالا با تبانی از کشــور خارج کرده، برنگردانده اســت. بیــژن زنگنه، وزیر نفــت هم اعلام کــرد این پولها بازنگشته و در حال پیگیری موضوع هستیم. بابک زنجانی این سخنان را «اتهامات» و «ساخته افکاری» دانست و تلاش کرد خود را تبرئه کند اما کمیســیون اصل 9۰ مجلس نهم نیز این بدهی را تأیید کرده و گفته بود: «او مبلغی به میزان یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار اســت». زنجانی که هنوز باور نکرده بود دولتی که از او حمایت میکرد رفته است، ســند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به این کمیسیون ارائه کرد که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد جعلی است.

حالا نوبت دولت یازدهم بود که ســنگی را کــه دولت قبلی به چاه انداختــه بود، خارج کند. رئیسجمهوری در نامهای به معاون اول خود سیاســت دولتش را در قبال بابک زنجانی اینگونه نوشــت: «از آنجا که مبارزه با مفاســد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشــور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیــت برای فعالیت ســالم اقتصادی را در اولویــت کار خود قرار داده است، مقتضی اســت اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهانــد در اولویت کار قرار گیرد». دو روز بعد از نامه رئیسجمهوری بود که دادســتان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی از ســوی مراجع قضائی خبر داد. عباس جعفریدولتآبادی اتهامات او را در سه حوزه «کارگزاری ارز »، «اقدامات در حوزه نفت » و «حوزه تجارت » اعلام کرد و گفت او پروندهای هم درباره تأمین اجتماعی و بانک مسکن دارد. البته دی ماه سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه این توضیح را داد که شــروع پرونده زنجانی در دولت سابق بوده و چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شدهاند.

تلاشهای دولت و قوه قضائیه شــروع شــده بــود و بالاخره در مهر سال 9٤ دادگاه بابک زنجانی با قرار مجرمیت دوهزارصفحهای، به اتهام افســاد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشــور با تشکیل و مدیریت ســازمانیافته برگزار شــد و در نهایت 1۶ اســفند 9٤ در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و 13 آذر 95 هم این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شــد. دولتیها، وزارت نفت و خارجه و اطلاعات دو ســالی درگیر این پرونده بودند و تلاش خــود را برای بازگرداندن پولهای نفت انجام دادند. بعد از اعلام حکم، وزارت اطلاعات در گزارشــی اعلام کرد در دو بعد پیشــگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیتهای زنجانی و بانکهای وی در خارج از کشــور و شناســایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده اســت. برایناساس در بخش پیشــگیری، عوامل مداخلهگر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شدهاند.

وزارت امور خارجه هم در بیانیهای نوشت: «در اجرای درخواستهای ریاســت و ســایر مســئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی با حضــور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاســد اقتصادی بهویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیتها و وظایــف قانونی خود، کلیه تســهیلات لازم را بــرای پیگیری موضوع ازسوي مسئولان ذیصلاح قضائی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دســتور مؤکد به ســفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تســهیلات به هیئتهای اعزامی بهویژه در مذاکــرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناســایی اموال غارتشده از بیتالمال، درخواســتهای محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دســتگاههای ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده اســت». دولت کار خــود را انجام داده بود، اما گلایههایی هم داشــت. معاون اول رئیسجمهور، اسفند سال پیش در گفتوگو با «شرق» گفت: «کل دارایی که توانســتهاند تــا به حال از زنجانــی در داخل و خارج از کشور شناســایی کنند، هزار و ٦۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست. او از رفتارهــای بابک زنجانی در زندان هم گفته بود، در دیداری که با آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت داشــته برخــورد تندی کرده و گفته این ایمیلهایی که میزنید چیست! هندی هم گفته است کدام ایمیلها را میگوییــد که بابک زنجانی از داخــل جیبش تمام ایمیلهای او را که پرینت گرفته بود، نشان داده است».

وزیر نفت هم در فروردین گفته بود: «بابک زنجانی پول ملت را خورد و بــرد و هیچ پولی را پس نداد و انگار نه انگار. خیلی هم روحیه خوبی دارد. گفتهاند دو هزار میلیارد به حســاب ما برگشته که برای زندهکردن آن باید اموالش را در ایرانزمین، قیطریه، هتلی در قشــم و... به فروش برســانیم، اما کســی نمیخرد. اما عزم دولت برای برگرداندن پولهای بهبادرفته جدی اســت». ســخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد این دولــت تا آخرین روزی که بر ســر کار اســت، مطالبات خــود را از بابک زنجانی پیگیری خواهد کرد.

بابک زنجانی امســال 43 ســاله شــد. با تجربهای متفاوت در دهه چهارم زندگیاش. او راه صدها ساله را در چند سال با دولت احمدینژاد رفت و دنیا را گشــت، اما در چهار ســال دولت حســن روحانی از گوشه زندان اوین تــکان نخورد. هرچند پسلرزههاي پرونــده مالی زنجانی تا مناظرههای انتخابات ریاســتجمهوری هم کشیده شده، اما تفاوت دو دولت را نشــان داد؛ دولتی که بابک زنجانی را ساخت با دولتی که بابک زنجانی را رسوا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.