ادعاهای عربستان علیه ایران

Shargh - - سیاست -

ایســنا: هیئــت عربســتان در ســازمان ملل در نامــهای به دبیرکل ســازمان ملل و رئیس شــورای امنیت، مدعی شــد: ایران قانون بینالمللی را نقض میکند و باعــث بهوجودآمدن جنایتهای جنگی و ضدبشری میشــود. این هیئت همچنین در این پیام مدعی شــد نیروهای نظامی ایران از تروریســتها و نیروهای مخالف یمنی حمایت میکنند تا کشور یمن را اشغال و امنیت عربستان را به خطر بیندازند. این نامه عربســتان در واکنش به نامه ایران به ســازمان ملل پس از اظهارات محمد بنســلمان، جانشــین ولیعهد عربســتان، علیه ایران اســت. این ادعاها در حالی مطرح میشــود که مقامات کشورمان همواره تأکیــد میکنند که هــدف ایران ایجــاد صلح، ثبات، امنیت و همزیســتی مسالمتآمیز در منطقه است و ما آمادگی گفتوگو و تفاهم را با کشــورهای عربی داریم و هدف عربســتان از ایــن ادعاها، ایجاد تنش میان ایران و کشورهای منطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.