حمایت اروپا از دستاوردهای برجام

Shargh - - سیاست -

فارس: هلگا اشــمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در نشستی که در اندیشــکده «کارنگی» برگزار شد، درباره توافق هســتهای ایــران و 1+5 گفت: توافق ایــران بیش از یک توافق هســتهای اســت. او در این جلسه که در ارتباط با برجام و روابط ایران و اروپا بود، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به حمایت از دستاوردهای برجام ادامه میدهد. اشــمیت تصریح کرد: تنهــا اتحادیه اروپا میتوانســت توافق هســتهای را انجام دهد و هیچ بازیگر دیگری مورد قبول ایران نبود. معاون موگرینی به تحریمها نیز اشاره کرد و گفت: تحریمها بهتنهایی کارساز نیست، شما به محرکهایی نیاز دارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.