آمادگی دولت ترامپ برای کار با ایران در بحران سوریه

Shargh - - سیاست -

ایلنا: شــان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، گفته آمریکا برای کار با روسیه و ایران برای یافتن راهحلی در راستاي ایجاد سوریه باثبات و متحد آماده است. او در کنفرانس خبری خود گفت: اما برای کارکردن ما با ایرانیهــا، برای پایاندادن به خشــونتها در سوریه، روسیه و ایران باید جنایتهای اسد را ببینند و از نفوذشــان بــرای پایاندادن به ایــن جنایتها استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.